GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

06 truong hop NLD duoc nghi viec rieng va huong nguyen luong 

Nhung ngay qua, nhieu thanh vien thac mac ve cac truong hop nguoi lao dong (NLD) duoc nghi viec rieng va huong nguyen luong, muc luong duoc tinh nhu the nao… De phan nao giup NLD hieu ro ve van de nay, DAO TAO KE TOAN xin duoc giai dap nhu sau: 
06 truong hop NLD duoc nghi viec rieng va huong nguyen luong
 
NLD duoc nghi viec rieng va huong nguyen trong nhung truong hop sau day: 
1. Ket hon (nghi 3 ngay) 
2. Bo de, me de chet (nghi 3 ngay) 
3. Bo vo, me vo hoac bo chong, me chong chet (nghi 3 ngay) 
4. Vo chet hoac chong chet (nghi 3 ngay) 
5. Con chet (nghi 3 ngay) 
6. Con ket hon (nghi 1 ngay) 
Noi dung neu tren duoc can cu vao Khoan 1 Dieu 116 Bo luat Lao dong 2012. 
Tien luong lam can cu de tra cho NLD trong ngay nghi viec rieng tai cac truong hop neu tren la tien luong ghi trong hop dong lao dong cua thang truoc lien ke, chia cho so ngay lam viec binh thuong trong thang theo quy dinh cua nguoi su dung lao dong, nhan voi so ngay NLD nghi viec rieng co huong luong (Can cu Khoan 2 Dieu 26 Nghi dinh 05/2015/ND-CP).

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn