trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu TT133

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu TT133 Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cách lập báo cáo vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch tỷ giá

LNST thuế chưa phân phối và các quỹ

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

Tăng vốn trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Giảm vốn trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và các thông tin khác).

Mẫu số B05-CTQ: Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

mẫu báo cáo vốn chủ sở hữu

cách lập báo cáo vốn chủ sở hữu

báo cáo vốn chủ sở hữu là gì

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn