trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) TT133

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B01b - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày ... tháng... năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

 

 

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

122

 

(...)

(...)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

123

 

 

 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

 

 

 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

 

 

 

3. Phải thu ngắn hạn khác

133

 

 

 

4. Tài sản thiếu chờ xử lý

134

 

 

 

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

135

 

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

 

 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

142

 

(...)

(...)

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

 

 

 

1. Thuế GTGT được khấu trừ

151

 

 

 

2. Tài sản ngắn hạn khác

152

 

 

 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+230+240+250+260)

200

 

 

 

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

 

 

 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

 

 

 

2. Trả trước cho người bán dài hạn

212

 

 

 

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

213

 

 

 

4. Phải thu dài hạn khác

214

 

 

 

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

215

 

(...)

(...)

II. Tài sản cố định

220

 

 

 

- Nguyên giá

221

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

222

 

(...)

(...)

III. Bất động sản đầu tư

230

 

 

 

- Nguyên giá

231

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

232

 

(...)

(...)

IV. Xây dựng cơ bản dở dang

240

 

 

 

V. Đầu tư tài chính dài hạn

250

 

 

 

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

251

 

 

 

2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)

252

 

(...)

(...)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn

253

 

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(300=100+200)

300

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

C- NỢ PHẢI TRẢ
(400=410+420)

400

 

 

 

I. Nợ ngắn hạn

1. Phải trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả ngắn hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

410

411

412

413

414

415

416

417

418

 

 

II. Nợ dài hạn

420

 

 

 

1. Phải trả người bán dài hạn

421

 

 

 

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

422

 

 

 

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

423

 

 

 

4. Phải trả dài hạn khác

424

 

 

 

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

425

 

 

 

6. Dự phòng phải trả dài hạn

426

 

 

 

7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

427

 

 

 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
(500=511+512+513+514+515+516+517)

500

 

 

 

1. Vốn góp của chủ sở hữu

511

 

 

 

2. Thặng dư vốn cổ phần

512

 

 

 

3. Vốn khác của chủ sở hữu

513

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ (*)

514

 

(...)

(...)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

515

 

 

 

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

516

 

 

 

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

517

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(600=400+500)

600

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

tải mẫu b01a-dnn

mẫu số b01a dnn

tải mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

mau b01a-dnn

mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel

báo cáo tài chính năm 2017 làm theo thông tư nào

b01a-dnn hay b01b-dnn

b01a dnn và b01b dnn

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

tôn thị bạch tuyết
2018-09-05 08:25:43

tải mẫu B01a-DNN; B02-DNN; 03-DNN; F01-DNN thông tư 133 ngày 26/8/2018 của tài chính

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Dịch vụ kế toán