GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

CÔNG TY …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

Số:            /BB – …………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

                       

 

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

 

Tại thời điểm …………………

 

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.

-          Xét nhu cầu của các bên.

 

 

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….

Địa chỉ: ……………                       

2. Ông ……..….

Địa chỉ: ……………………..

3. Ông ……………..

Địa chỉ: ………………

đã tiến hành định giá tài sản như sau

1. Tài sản định giá là ………………………..

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

4. Nội dung việc định giá: ………………………………………..

3. Kết thúc định giá: ………………………

5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ……………………….

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

 

 

 

Chữ ký của các thành viên

Đọc thêm: Cách trích khấu hao tài sản cố định

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn