GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200 mẫu số 02 - TSCĐ của bộ tài chính ngày 22/12/2014

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

Số: ..............................

Nợ: .............................

                                                                                                            Có: .............................

Căn cứQuyết định số:........ngày ......tháng ......năm...... của .......Về việc thanh lý tài sản cố định.

 

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ............................................Trưởng ban

Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ..................................................Uỷ viên

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..................................................Uỷ viên

 

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .............................................................................

- Số hiệu TSCĐ ............................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)..........................................................................................................

- Năm sản xuất ..............................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ......................................................

- Nguyên giá TSCĐ ......................................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.........................................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ.............................................................................................................

 

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

                                                                                     Ngày ......... tháng .........  năm .....

                                                                                                Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                (Ký, họ tên)

 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................................................

- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ......................................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

                                                                                              Ngày .........tháng .........năm ......

                     Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

 

Tham khảo thêm bài: Trích khấu hao tài sản cố định

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Jade Vietnam
Công Ty Cổ Phần Găng Tay Svn
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Chiro House

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn