GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các hàm chức năng thống kê trong excel 2007 2010 2013 2016 bạn hay sử dụng hàm chức năng nào nhất trong excel. Bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu hàm chức năng thống kê hay chưa?
 
chức năng AVEDEV
 
Trả về trung bình của các độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng
 
hàm AVERAGE
 
Trả về trung bình của các đối số của nó
 
chức năng AVERAGEA
 
Trả về trung bình của các đối số của nó, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
hàm AVERAGEIF
 
Trả về trung bình (số học trung bình) của tất cả các tế bào trong một dãy thỏa mãn một tiêu chí được đưa
 
hàm AVERAGEIFS
 
Trả về trung bình (số học trung bình) của tất cả các tế bào đáp ứng nhiều tiêu chí
 
chức năng BETA.DIST Excel 2010
 
Trả về hàm phân phối tích lũy beta
 
chức năng BETA.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân bố beta định
 
chức năng BINOM.DIST Excel 2010
 
Trả về xác suất phân phối nhị thức cá nhân hạn
 
chức năng BINOM.DIST.RANGE Excel 2013
 
Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm có phân phối nhị thức
 
chức năng BINOM.INV Excel 2010
 
Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
 
chức năng CHISQ.DIST Excel 2010
 
Trả về beta tích lũy hàm mật độ xác suất
 
chức năng CHISQ.DIST.RT Excel 2010
 
Trả về xác suất một đuôi của phân phối chi-squared
 
chức năng CHISQ.INV Excel 2010
 
Trả về beta tích lũy hàm mật độ xác suất
 
chức năng CHISQ.INV.RT Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của xác suất một đuôi của phân phối chi-squared
 
chức năng CHISQ.TEST Excel 2010
 
Trả bài kiểm tra độc lập
 
chức năng CONFIDENCE.NORM Excel 2010
 
Trả về khoảng tin cậy cho một dân số có nghĩa
 
chức năng CONFIDENCE.T Excel 2010
 
Trả về khoảng tin cậy cho một dân số có nghĩa là, sử dụng phân phối t của một sinh viên
 
chức năng CORREL
 
Trả về hệ số tương quan giữa hai bộ dữ liệu
 
hàm COUNT
 
Đếm số lượng trong danh sách các đối số
 
hàm COUNTA
 
Đếm bao nhiêu giá trị trong danh sách các đối số
 
hàm COUNTBLANK
 
Đếm số ô trống trong một phạm vi
 
hàm COUNTIF
 
Đếm số lượng tế bào trong một phạm vi đáp ứng các tiêu chí được đưa
 
hàm COUNTIFS
 
Đếm số lượng tế bào trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
 
chức năng COVARIANCE.P  Excel 2010
 
Trả về phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cặp
 
chức năng COVARIANCE.S Excel 2010
 
Trả về phương sai mẫu, trung bình của các sản phẩm độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai bộ dữ liệu
 
chức năng DEVSQ
 
Trả về tổng bình phương của độ lệch
 
chức năng EXPON.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối mũ
 
hàm hàm F.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối xác suất F
 
hàm hàm F.DIST.RT  Excel 2010
 
Trả về phân phối xác suất F
 
chức năng F.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F.
 
chức năng F.INV.RT Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F.
 
chức năng F.TEST Excel 2010
 
Trả về kết quả của một chiếc F-test
 
chức năng FISHER
 
Trả về phép biến đổi Fisher
 
chức năng FISHERINV
 
Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher
 
chức năng DỰ BÁO
 
Trả về một giá trị cùng một xu hướng tuyến tính
 
Lưu ý: Trong Excel 2016, chức năng này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của các mới chức năng dự báo , nhưng nó vẫn có sẵn để tương thích với các phiên bản trước đó.
 
FORECAST.ETS chức năng Excel 2016
 
Trả về một giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị (lịch sử) hiện có bằng cách sử dụng phiên bản AAA của Exponential Smoothing (ETS) thuật toán
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.
 
chức năng FORECAST.ETS.CONFINT  Excel 2016
 
Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự đoán là ngày dự định
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.
 
chức năng FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2016
 
Trả về độ dài của mô hình lặp đi lặp lại Excel phát hiện cho chuỗi thời gian quy định
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.
 
chức năng FORECAST.ETS.STAT Excel 2016
 
Trả về một giá trị thống kê như là kết quả của việc dự báo chuỗi thời gian
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.
 
chức năng FORECAST.LINEAR Excel 2016
 
Trả về một giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện tại
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.
 
chức năng TẦN
 
Trả về phân phối tần số như là một mảng dọc
 
chức năng GAMMA Excel 2013
 
Trả về giá trị hàm Gamma
 
chức năng GAMMA.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối gamma
 
chức năng GAMMA.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma
 
chức năng GAMMALN
 
Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)
 
chức năng GAMMALN.PRECISE Excel 2010
 
Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)
 
chức năng GAUSS Excel 2013
 
Trả 0,5 ít hơn so với phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
chức năng GEOMEAN
 
Trả về trung bình hình học
 
chức năng TĂNG TRƯỞNG
 
Trả về giá trị cùng một xu hướng mũ
 
chức năng HARMEAN
 
Trả về trung bình điều hòa
 
chức năng HYPGEOM.DIST
 
Trả về phân phối hypergeometric
 
chức năng INTERCEPT
 
Trả về đánh chặn của đường hồi quy tuyến tính
 
chức năng KURT
 
Trả về độ nhọn của một tập hợp dữ liệu
 
chức năng LỚN
 
Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu
 
hàm LINEST
 
Trả về các thông số của một xu hướng tuyến tính
 
chức năng LOGEST
 
Trả về các thông số của một xu hướng mũ
 
chức năng LOGNORM.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối lognormal tích lũy
 
chức năng LOGNORM.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy lognormal
 
hàm MAX
 
Trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số
 
chức năng MAXA
 
Trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng MAXIFS Excel 2016
 
Trả về giá trị tối đa giữa các tế bào được quy định bởi một tập hợp các điều kiện, tiêu chuẩn
 
chức năng MEDIAN
 
Trả về trung bình của những con số được đưa ra
 
hàm MIN
 
Trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số
 
chức năng MINA
 
Trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng MINIFS Excel 2016
 
Trả về giá trị nhỏ nhất giữa các tế bào được quy định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chuẩn.
 
chức năng MODE.MULT Excel 2010
 
Trả về một mảng dọc của các giá trị thường nhất xảy ra, hoặc lặp đi lặp lại trong một mảng hoặc vùng dữ liệu
 
chức năng MODE.SNGL Excel 2010
 
Trả về giá trị phổ biến nhất trong một tập dữ liệu
 
chức năng NEGBINOM.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối nhị thức âm
 
chức năng NORM.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối tích lũy chuẩn
 
chức năng NORM.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn
 
chức năng NORM.S.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
chức năng NORM.S.INV Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
chức năng PEARSON
 
Trả về Pearson thời điểm sản phẩm hệ số tương quan
 
chức năng PERCENTILE.EXC Excel 2010
 
Trả percentile thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k là trong khoảng 0..1, độc quyền
 
chức năng PERCENTILE.INC Excel 2010
 
Trả percentile thứ k của các giá trị trong một phạm vi
 
chức năng PERCENTRANK.EXC Excel 2010
 
Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu như là một tỷ lệ phần trăm (0..1, độc quyền) của tập dữ liệu
 
chức năng PERCENTRANK.INC Excel 2010
 
Trả về thứ hạng tỷ lệ phần trăm của một giá trị trong một tập dữ liệu
 
chức năng PERMUT
 
Trả về số hoán vị cho một số đối tượng
 
chức năng PERMUTATIONA Excel 2013
 
Trả về số hoán vị cho một số đối tượng (với lần lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng
 
chức năng PHI Excel 2013
 
Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân phối chuẩn chuẩn
 
chức năng POISSON.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối Poisson
 
chức năng PROB
 
Trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi là giữa hai giới hạn
 
chức năng QUARTILE.EXC Excel 2010
 
Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phần trăm từ 0..1, độc quyền
 
chức năng QUARTILE.INC Excel 2010
 
Trả về tứ phân vị của một tập dữ liệu
 
chức năng RANK.AVG Excel 2010
 
Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số
 
chức năng RANK.EQ Excel 2010
 
Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số
 
chức năng RSQ
 
Trả về bình của Pearson thời điểm sản phẩm hệ số tương quan
 
chức năng SKEW
 
Trả về độ lệch của phân phối
 
chức năng SKEW.P Excel 2013
 
Trả về độ lệch của phân phối dựa trên một tập hợp: một đặc tính của độ bất đối xứng của một phân bố xung quanh trung bình của nó
 
chức năng SLOPE
 
Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
 
chức năng NHỎ
 
Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu
 
chức năng chuẩn hóa
 
Trả về một giá trị bình thường
 
chức năng STDEV.P Excel 2010
 
Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số
 
chức năng STDEV.S Excel 2010
 
Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu
 
chức năng STDEVA
 
Ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng STDEVPA
 
Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng STEYX
 
Trả về sai số chuẩn của các dự đoán giá trị y cho mỗi x trong hồi quy
 
chức năng T.DIST Excel 2010
 
Trả về điểm Tỷ lệ phần trăm (xác suất) cho các sinh viên phân phối t
 
chức năng T.DIST.2T Excel 2010
 
Trả về điểm Tỷ lệ phần trăm (xác suất) cho các sinh viên phân phối t
 
chức năng T.DIST.RT Excel 2010
 
Trả về phân phối t của sinh viên
 
hàm hàm T.INV Excel 2010
 
Trả về t-giá trị của phân phối t của sinh viên như là một hàm của xác suất và mức độ tự do
 
hàm hàm T.INV.2T Excel 2010
 
Trả về nghịch đảo của phân phối t của sinh viên
 
chức năng T.TEST Excel 2010
 
Trả về xác suất kết hợp với t-thi của sinh viên
 
chức năng TREND
 
Trả về giá trị cùng một xu hướng tuyến tính
 
chức năng TRIMMEAN
 
Trả về trung bình của nội thất của một tập dữ liệu
 
chức năng VAR.P Excel 2010
 
Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số
 
chức năng VAR.S Excel 2010
 
Ước tính phương sai dựa trên một mẫu
 
chức năng VARA
 
Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng VARPA
 
Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic
 
chức năng WEIBULL.DIST Excel 2010
 
Trả về phân phối Weibull
 
chức năng Z.TEST Excel 2010
 
Trả về một phía xác giá trị của z-test

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn