Tài sản hoạt động trung bình là gì?

Tài sản hoạt động trung bình là gì?

Tài sản hoạt động trung bình bao gồm số tiền bình thường của những tài sản cần thiết để tiến hành các hoạt động kinh doanh liên tục. Con số này có thể được bao gồm trong tỷ lệ tài sản hoạt động , so sánh tỷ lệ của các tài sản này với tổng số tài sản mà doanh nghiệp sở hữu.


0982.686.028