GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Các loại vốn cổ phần

 
Vốn cổ phần dùng để chỉ các khoản tiền mà một công ty đặt ra để đổi lấy việc phát hành quyền sở hữu trong công ty dưới hình thức cổ phần . Có hai loại vốn cổ phần chung là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi . Các đặc điểm của cổ phiếu phổ thông được xác định bởi nhà nước trong đó một công ty kết hợp. Những đặc điểm này tương đối chuẩn hóa và bao gồm quyền bỏ phiếu cho một số quyết định của công ty, chẳng hạn như việc bầu một ban giám đốc và việc chấp nhận các quy định về thuốc độc để chống lại những người mua tiềm năng . Trong trường hợp thanh lý doanh nghiệp , cổ đông phổ thôngđược trả phần của họ cho bất kỳ tài sản còn lại nào sau khi tất cả các yêu cầu của chủ nợ đã được hoàn thành. Nếu một công ty tuyên bố phá sản , điều này thường có nghĩa là các cổ phiếu của tất cả các nhà đầu tư bị giảm hoặc giảm hoàn toàn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Cổ phiếu ưu tiên là cổ phần trong vốn chủ sở hữu của một công ty, và cho phép người sở hữu nắm giữ số cổ tức cố định của công ty phát hành. Cổ tức này phải được trả trước khi công ty có thể phát hành cổ tức cho cổ đông phổ thông của mình. Ngoài ra, nếu công ty bị giải thể, chủ sở hữu cổ phần ưu đãi được trả lại trước khi chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, chủ sở hữu cổ phần ưu đãi thường không có quyền kiểm soát bỏ phiếu đối với công việc của công ty, cũng như những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông.
 
Các loại cổ phiếu ưu tiên là:
 
Có thể gọi . Công ty phát hành có quyền mua lại các cổ phiếu này với một mức giá nhất định vào một ngày nhất định. Vì tùy chọn cuộc gọi có xu hướng giới hạn giá tối đa mà một cổ phần ưu tiên có thể đánh giá cao (trước khi công ty mua lại), nó có xu hướng hạn chế sự tăng giá cổ phiếu. Ngược lại, nó mang lại sự quản lý linh hoạt của công ty để thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
 
Có thể chuyển đổi . Chủ sở hữu của các cổ phần ưu đãi này có quyền chọn, nhưng không phải là nghĩa vụ, để chuyển đổi cổ phần thành cổ phiếu phổ thông của công ty ở một số tỷ lệ chuyển đổi. Đây là một tính năng có giá trị khi giá thị trường của cổ phiếu phổ thông tăng đáng kể, vì các chủ sở hữu cổ phần ưu đãi có thể nhận được lợi ích đáng kể bằng cách chuyển đổi cổ phần của họ.
 
Tích lũy . Nếu một công ty không có nguồn lực tài chính để trả cổ tức cho chủ sở hữu cổ phần ưu đãi, thì nó vẫn có nghĩa vụ thanh toán và không thể trả cổ tức cho cổ đông phổ thông của mình miễn là trách nhiệm đó vẫn chưa được thanh toán.
 
Không tích lũy . Nếu một công ty không trả cổ tức theo lịch trình, công ty không có nghĩa vụ trả cổ tức vào một ngày sau đó. Điều khoản này hiếm khi được sử dụng, vì tác động tiêu cực rõ ràng đến các nhà đầu tư.
 
Tham gia . Công ty phát hành phải trả cổ tức tăng lên cho chủ sở hữu cổ phần ưu đãi nếu có điều khoản tham gia trong thỏa thuận chia sẻ. Điều khoản này quy định rằng một phần thu nhập nhất định (hoặc cổ tức phát hành cho chủ sở hữu cổ phần phổ thông) sẽ được phân phối cho chủ sở hữu cổ phần ưu đãi theo hình thức cổ tức

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn