GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Cach hach toan thue thu nhap ca nhan nhu the nao la van de duoc rat nhieu cac ban ke toan quan tam. Vay Lam the nao de hạch toán tiền thuế thu nhập cá nhân cho dung. Bai viet sau dau, Ke toan Minh Viet se giup cac ban hieu ro hon ve Cach hach toan thue thu nhap ca nhan moi nhat

I, Nguyen tac ke khai, nop thue va quyet toan thue thu nhap ca nhan moi nhat. 

Can cu theo dieu 52. Thong tu 200/2014/TT-BTC. Nguyen tac ke khai, nop thue va quyet toan thue thu nhap ca nhan nhu sau: 
Doanh nghiep chi tra thu nhap hoac doanh nghiep duoc uy quyen chi tra thu nhap (goi tat la co quan chi tra thu nhap) phai thuc hien viec ke khai, nop thue thu nhap ca nhan theo nguyen tac khau tru tai nguon. Doanh nghiep chi tra thu nhap co nghia vu khau tru tien thue truoc khi chi tra thu nhap cho doi tuong nop thue de nop thay tien thue vao Ngan sach Nha nuoc. 
– Doanh nghiep chi tra thu nhap co trach nhiem tinh so tien thu lao duoc huong, tinh thue thu nhap ca nhan va thuc hien khau tru tien thue thu nhap ca nhan, va nop thue vao Ngan sach Nha nuoc. Khi tien hanh khau tru thue thu nhap ca nhan, DN phai cap “Chung tu khau tru thue thu nhap” cho ca nhan co thu nhap cao phai nop thue, quan ly su dung va quyet toan bien lai thue theo che do quy dinh.cua phap luat . 

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân 2019
II: Phuong phap hach toan ke toan thue thu nhap ca nhan. 
Ke toan khi xac dinh so thue thu nhap ca nhan phai nop khau tru tai nguon tinh tren thu nhap chiu thue cua cong nhan vien va nguoi lao dong khac, ghi: 

No TK 334 – Phai tra nguoi lao dong 
Co TK 333 – Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (3335). 


Ke toan Khi chi tra thu nhap cho cac ca nhan ben ngoai, doanh nghiep phai xac dinh so thue thu nhap ca nhan phai nop tinh tren thu nhap khong thuong xuyen chiu thue theo tung lan phat sinh thu nhap, ghi: 


+ Truong hop chi tra tien thu lao, dich vu thue ngoai… ngay cho cac ca nhan ben ngoai, ghi:
No cac TK 623, 627, 641, 642, 635 (tong so phai thanh toan); hoac 
No TK 161 – Chi su nghiep (tong so tien phai thanh toan); hoac 
No TK 353 – Quy khen thuong, phuc loi (tong tien phai thanh toan) (3531) 
Co TK 333 – Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (3335) (so thue thu nhap ca nhan phai khau tru) 
Co cac TK 111, 112 (so tien thuc tra). 


+ Khi chi tra cac khoan no phai tra cho cac ca nhan ben ngoai co thu nhap, ghi: 
No TK 331 – Phai tra cho nguoi ban (tong so tien phai tra) 
Co TK 333 – Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (so thue thu nhap ca nhan phai khau tru) 
Co cac TK 111, 112 (so tien thuc tra). 


+ Khi nop thue thu nhap ca nhan vao Ngan sach Nha nuoc thay cho nguoi co thu nhap, ghi:
No TK 333 – Thue va cac khoan phai nop Nha nuoc (3335) 
Co cac TK 111, 112,…

III: Quyet toan thue thu nhap ca nhan moi nhat 

Cuoi nam, don vi chi tra phai quyet toan thue TNCN tai nguon, ke ca truong hop khong phat sinh thue TNCN duoc khau tru tai don vi. Don vi quyet toan thue TNCN tai nguon ke khai theo Mau 05KK/TNCN. Tuy theo khoan chi cho ca nhan la h op dong dai han, thi ke theo bang ke 05ABK/TNCN, chi cho hop dong ngan han va chi tra ben ngoai theo bang ke 05BBK/TNCN

Neu nguoi lao dong co hop dong dai han, va chi co mot nguon thu nhap tai don vi, ma co giay uy quyen quyet toan, thi don vi chi tra quyet toan thue TNCN cho ca nhan do tren bang ke 05ABK/TNCN 

Hy vong , bai viet cach hach toan thue thu nhap ca nhan tren day, se giup cac ban ke toan vien hieu ro hon va lam tot cong viec ke toan cua minh

Chúc bạn thành công !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn