GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số - Tính giá thành từng loại sản phẩm người ta căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật để tính cho mỗi loại sản phẩm 1 hệ số

Tính giá thành từng loại sản phẩm thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: căn cứ số lượng hoàn thành thực tế của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành sản phẩm để xác định số lượng sản phẩm hoàn thành đã được quy đổi:

Công thức:  
cách tính giá thành sản phẩm theo hệ số
Hệ số giá thành ký hiệu hi
Qh: tổng số lượng hoàn thành quy đổi.

Qi : số lượng hoàn thành của sản phẩm i
hi: hệ số giá thành

+ Bước 2: xác định hệ số phân bổ giá thành cho từng loại sản phẩm: 
Công thức:

                 Qi x Hi
Hi = ---------------------
                   Qh

Hi: hệ số phân bổ giá thành
Căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ tính toán và xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm:
                                           ZTT = DDK  +  C - DCK
+ Bước 3: xác định giá thành thực tế của từng sản phẩm chính theo khoản mục:
 

ZTT(i)   =   H(i)   x   ZTT
                         ZTT(i)
z đơn vị TPi =  ---------
                            Qi

Phương pháp tính giá thành thành hệ số áp dụng trong những DN có quy trình công nghệ sản xuất cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: là toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra.
- Đối tựợng tính giá thành là từng loại sản phẩm.
Tính giá thành từng loại sản phẩm người ta căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật để tính cho mỗi loại sản phẩm 1 hệ số. Trong đó lấy hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn.

Ví dụ: Tại DN sản phẩm sản xuất sản phẩm trong cùng 1 quy trình công nghệ sản xuất thu được 2 sản phẩm A và B trong tháng 3/N với số liệu như sau:

( ĐVT: nghìn đồng)

Khoản mục
Chi phí

Sản phẩm dở dang đầu tháng

Chi phí phát sinh trong tháng
 

Sản phẩm dở dang đầu tháng

Chi phí NVLTT

50.000

450.000

20.000

Chi phí NCTT

10.000

590.000

6.000

Chi phí SXC

15.000

80.000

5.000

Tổng cộng

75.000

1.120.000

31.000

Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành nhập kho 120 SP A, 150 SP B.
Hệ số giá thành SP A, B lần lượt là 1; 1,2.
Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành SP A, B

Lời giải:

Qh = Qi x hi = 120 x 1 + 150 x 1,2 = 300
HA =  = 0,4
HB =  = 0,6
Bảng tính giá thành sản phẩm A số lượng: 120; HA = 0,4.

ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí

Gía trị dở dang đầu kỳ

Chi phí phát sinh trong kỳ

Giá trị dở dang cuối kỳ

Tổng giá thành chung

Tổng giá thành sản phẩm A

Giá thành đơn vị sản phẩm A

Chi phí NVLTT

50.000

450.000

20.000

48.000

192.000

1.600

Chi phí NCTT

10.000

590.000

6.000

594.000

237.600

1.980

Chi phí SXC

15.000

80.000

5.000

90.000

36.000

300

Tổng cộng

75.000

1.120.000

31.000

1.164.000

465.600

3.880

 
Bảng tính giá thành sản phẩm B số lượng: 150; HB = 0,6.

ĐVT : nghìn đồng

Khoản mục
Chi phí

Gía trị dở dang đầu kỳ
 

Chi phí phát sinh trong kỳ
 

Giá trị dở dang cuối kỳ
 

Tổng giá thành chung
 

Tổng giá thành sản phẩm B

Giá thành đơn vị sản phẩm B

Chi phí NVLTT

50.000

450.000

20.000

48.000

288.000

1.920

Chi phí NCTT

10.000

590.000

6.000

594.000

356.400

2.376

Chi phí SXC

15.000

80.000

5.000

90.000

54.000

360

Tổng cộng

75.000

1.120.000

31.000

1.164.000

698.400

4.656

Đọc thêm:

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn