GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tat tat nhung khoan tien lao dong nu nhan duoc khi sinh con 

Theo quy dinh cua Luat Bao hiem xa hoi 2014, lao dong nu dong bao hiem xa hoi khi sinh con se duoc huong mot so khoan tien tro cap. 
Duoi day la cach tinh tien thai san 2019 danh cho cac lao dong nu sinh con trong nam nay. 

1. Tien tro cap thai san 

Lao dong nu khi sinh con duoc tro cap mot lan cho moi con bang 02 lan muc luong co so tai thang sinh con. Truong hop sinh con nhung chi co cha tham gia bao hiem xa hoi thi cha duoc tro cap mot lan bang 02 lan muc luong co so. 
Hien nay, muc luong co so la 1,3 trieu dong/thang => Muc tro cap thai san la: 2,6 trieu dong/thang
Tu 1/7/2018, muc luong co so tang len 1,39 trieu dong/thang => Muc tro cap thai san la 2,78 trieu dong/thang.
Can cu: Dieu 38 Luat Bao hiem xa hoi 2014; Nghi dinh 78/2018/ND-CP. 
 
 

2. Tien huong che do thai san 

Lao dong nu sinh con duoc nghi 6 thang. Moi thang nghi duoc huong 100% muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi cua 06 thang truoc khi nghi sinh. 
Vi du: Muc binh quan tien luong thang dong bao hiem xa hoi la 4 trieu dong/thang; lao dong nu nghi sinh 06 thang => Tien huong che do thai san cua lao dong nu la 4 trieu dong x 6 thang = 24 trieu dong. 
Can cu: Dieu 39 Luat Bao hiem xa hoi, Dieu 12 Thong tu 59/2015/TT-BLDTBXH. 

3. Tien duong suc sau sinh 

Lao dong nu sau khi sinh con ma trong khoang thoi gian 30 ngay dau lam viec suc khoe chua phuc hoi thi duoc nghi duong suc, phuc hoi suc khoe tu 5 ngay den 10 ngay. Trong do, toi da 10 ngay neu lao dong nu sinh doi tro len; 07 ngay neu sinh mo; 05 ngay voi cac truong hop khac. 
Khi nghi duong suc sau sinh, lao dong nu duoc huong tro cap moi ngay bang 30% muc luong co so. 
Hien nay, luong co so la 1,3 trieu dong/thang => Tien duong suc sau sinh bang 390.000 dong/ngay.
Tu 1/7/2018, luong co so la 1,39 trieu dong/thang => Tien duong suc sau sinh bang 417.000 dong/ngay
Can cu: Dieu 41 Luat Bao hiem xa hoi, Nghi dinh 78/2018/ND-CP.

Bình luận

Nguyễn mai nga văn
2019-08-04 13:44:47

mình làm giao vien mầm non .minh tính đến tháng 5/2019 sinh em be.thi em được nhận tiền thai sản được bao nhiêu

Nguyễn mai nga văn
2019-08-04 13:47:35

em làm giáo viên mầm non. em sinh em bé tháng 5/2019.trước đó em đã đóng bảo hiểm xã hội.thì giờ em sẽ nhận tiền thai sản được bao nhiêu a.

Cao Hải Nam
2019-05-24 16:09:17

Em và vợ làm tự do . Vợ em tính đến tháng 1/2019 sinh em bé . Mà bây giờ tháng 5/2018 e bắt đầu đóng bhxh thì tới lúc sinh thì vợ em được hưởng chế độ thai sản không . Và được hưởng bao nhiêu tiền ạ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn