trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chi phí sản phẩm là gì?

Chi phí sản phẩm đề cập đến chi phí được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Các chi phí này bao gồm lao động trực tiếp ,  vật liệu trực tiếp , vật tư sản xuất tiêu hao và chi phí sản xuất . Chi phí sản phẩm cũng có thể được coi là chi phí lao động cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong trường hợp thứ hai, chi phí sản phẩm phải bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến một dịch vụ, chẳng hạn như bồi thường, thuế biên chế và trợ cấp của nhân viên.
 
Sự khác biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí kỳ
 
Chi phí của một sản phẩm trên cơ sở đơn vị thường được bắt nguồn bằng cách biên dịch các chi phí liên quan đến một lô các đơn vị được sản xuất dưới dạng một nhóm và chia cho số đơn vị sản xuất. Tính toán là:
 
(Tổng số lao động trực tiếp + Tổng số vật liệu trực tiếp + Vật tư tiêu hao + Tổng chi phí phân bổ) ÷ Tổng số đơn vị = Chi phí đơn vị sản phẩm 
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Chi phí sản phẩm có thể được ghi lại dưới dạng tài sản hàng tồn kho nếu sản phẩm chưa được bán. Khoản phí này được tính vào giá vốn hàng bán ngay khi sản phẩm được bán và xuất hiện dưới dạng chi phí trên báo cáo thu nhập .
 
Chi phí sản phẩm xuất hiện trong báo cáo tài chính , vì nó bao gồm chi phí sản xuất được yêu cầu bởi cả GAAP và IFRS . Tuy nhiên, các nhà quản lý có thể sửa đổi chi phí sản phẩm để loại bỏ các thành phần trên không khi thực hiện các quyết định sản xuất và giá bán ngắn hạn. Người quản lý cũng có thể thích tập trung vào tác động của sản phẩm đối với hoạt động nút cổ chai , có nghĩa là trọng tâm chính của họ là chi phí vật liệu trực tiếp của sản phẩm và thời gian chi tiêu trong hoạt động nút cổ chai.

Sự khác biệt giữa chi phí sản phẩm và chi phí kỳ

Sự khác biệt chính giữa chi phí sản phẩm và chi phí kỳ là chi phí sản phẩm chỉ phát sinh nếu sản phẩm được mua hoặc sản xuất và chi phí thời gian được kết hợp với thời gian trôi qua. Do đó, một doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc mua hàng tồn kho sẽ không phải chịu chi phí sản phẩm, nhưng sẽ vẫn phải chịu chi phí thời gian.
 
Chi phí sản phẩm ban đầu được ghi lại trong nội dung khoảng không quảng cáo . Khi hàng hóa liên quan được bán, các chi phí vốn này được tính vào chi phí. Khoản kế toán này được sử dụng để so khớp doanh thu từ việc bán sản phẩm với chi phí bán hàng liên quan , do đó toàn bộ tác động của giao dịch bán hàng xuất hiện trong một báo cáo thu nhập .
 
Ví dụ về giá thành sản phẩm là vật liệu trực tiếp , lao động trực tiếp và phân bổ sản xuất chung . Ví dụ về chi phí thời gian là chi phí chung và hành chính, chẳng hạn như tiền thuê nhà, khấu hao văn phòng, vật tư văn phòng và các tiện ích.
 
Chi phí thời gian đôi khi được chia thành các tiểu thể loại bổ sung cho hoạt động bán hàng và hoạt động hành chính. Hoạt động quản trị là hình thức thuần túy nhất về chi phí thời gian, vì chúng phải được phát sinh liên tục, bất kể mức doanh thu của một doanh nghiệp. Chi phí bán hàng có thể thay đổi đôi chút với mức doanh số bán sản phẩm, đặc biệt nếu hoa hồng bán hàng là một phần lớn của chi phí này.
 
Chi phí sản phẩm đôi khi được chia ra thành các tiểu thể loại biến và cố định . Thông tin bổ sung này là cần thiết khi tính toán mức hòa vốn thậm chí của doanh nghiệp. Nó cũng hữu ích cho việc xác định giá tối thiểu mà tại đó một sản phẩm có thể được bán trong khi vẫn tạo ra lợi nhuận.

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn