trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chinh thuc tang luong cho can bo, cong chuc tu 01/7/2019 

Chieu nay (ngay 09/11/2018), tai ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XIV, Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach nha nuoc nam 2019. 
Theo do, Quoc hoi giao Chinh phu thuc hien dieu chinh muc luong co so tu 1.390.000 dong/thang len 1.490.000 dong/thang (thoi gian thuc hien la tu ngay 01/7/2019). 
 
Chinh thuc tang luong cho can bo, cong chuc tu 01/7/2019
 
Muc luong co so dung lam can cu de: 
 
- Tinh muc luong trong cac bang luong, muc phu cap va thuc hien cac che do khac theo quy dinh cua phap luat; 
 
- Tinh muc hoat dong phi, sinh hoat phi theo quy dinh cua phap luat; 
 
- Tinh cac khoan trich va cac che do duoc huong theo muc luong co so. 
 
Nhu vay, trong thoi gian toi, Chinh phu se ban hanh Nghi dinh moi ve muc luong co so de thay the cho Nghi dinh 72/2018/ND-CP quy dinh ve muc luong co so doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn