GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chứng khoán sẵn sàng để bán là gì?

Định nghĩa Chứng khoán sẵn sàng để bán
 
Chứng khoán sẵn sàng để bán là một công cụ nợ hoặc vốn cổ phần là một sự phân loại mặc định đối với bất kỳ khoản đầu tư nào không được phân loại là một trong các loại chứng khoán sau:
 
Chứng khoán kinh doanh . Việc phân loại này được gán cho các khoản đầu tư mà dự định bán chúng trong thời gian ngắn để kiếm được lợi nhuận.
 
Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn . Việc phân loại này được phân bổ cho các khoản đầu tư mà mục đích là giữ chúng cho đến ngày đáo hạn.
 
Các phân loại này được uỷ nhiệm bởi Nguyên tắc kế toán đã được chấp nhận chung để ghi nhận các khoản đầu tư vào sổ sách kế toán của một doanh nghiệp. Việc phân loại được thực hiện khi mua bảo đảm.
 
Kế toán Chứng khoán sẵn sàng để Bán
 
Nếu doanh nghiệp có khoản đầu tư vào chứng khoán nợ và chứng khoán được phân loại là chứng khoán sẵn sàng để bán, và nếu chứng khoán vốn cổ phần có các giá trị hợp lý dễ xác định được thì ghi lại giá trị hợp lý trong bảng cân đối kế toán . Loại trừ bất kỳ lợi tức và lỗ thu được từ việc thu nhập chưa thực hiện và thay vào đó báo cáo chúng trong thu nhập toàn diện khác cho đến khi chúng được thực hiện (nghĩa là bằng cách bán chứng khoán cho bên thứ ba).
 
Nếu an ninh sẵn sàng để bán đang được bảo vệ trong một hàng rào bảo vệ giá trị hợp lý , sau đó nhận ra lợi ích nắm giữ liên quan hoặc mất mát trong thu nhập trong thời gian bảo vệ.
 
Chứng khoán sẵn sàng để bán có thể được phân loại là tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán nếu chúng phải thanh lý trong vòng một năm hoặc là tài sản dài hạn nếu chúng được giữ trong một khoảng thời gian dài.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ về chứng khoán sẵn sàng để bán
 
Ví dụ, Plasma Storage Devices mua 10.000 USD chứng khoán vốn cổ phần, mà nó phân loại là sẵn sàng để bán. Sau một năm, giá thị trường được trích dẫn của chứng khoán giảm tổng giá trị đầu tư xuống còn 8.000 USD. Trong năm tiếp theo, giá thị trường được trích dẫn của chứng khoán làm tăng tổng giá trị đầu tư lên 11.000 đô la, và Plasma sau đó bán chứng khoán vốn cổ phần.
 
Plasma ghi lại sự suy giảm giá trị trong năm đầu tiên với mục sau:
 
  Ghi nợ tín dụng
 
Lỗ trên chứng khoán sẵn sàng để bán (ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác) 2.000
 
     Đầu tư - Đang sẵn sàng để bán 2.000
 
Plasma ghi lại sự gia tăng giá trị trong năm thứ hai, cũng như việc bán đầu tư với các mục sau:
 
  Ghi nợ tín dụng
 
Đầu tư-sẵn sàng để bán 3.000
 
     Lãi từ chứng khoán sẵn sàng để bán 1.000
 
     Lỗ trên chứng khoán sẵn sàng để bán (ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác) 2.000
 
 
  Ghi nợ tín dụng
 
Tiền mặt 11.000
 
     Đầu tư - Đang sẵn sàng để bán 11.000

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn