GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

De xuat dieu chinh ty le dong BHXH giua doanh nghiep va NLD 

Day la noi dung duoc neu tai Nghi quyet 139/NQ-CP ve Chuong trinh hanh dong cat giam chi phi doanh nghiep. 
Theo do, nham thuc hien muc tieu cat giam, don gian hoa quy dinh BHXH de cat giam chi phi doanh nghiep: 
 
 
Chinh phu yeu cau Bo LD-TB&XH de xuat sua doi phap luat ve BHXH bang viec dieu chinh ty le dong vao quy BHXH theo huong hai hoa quyen loi giua doanh nghiep va nguoi lao dong. 
Ngoai ra, Chuong trinh cat giam chi phi doanh nghiep con de ra nhung muc tieu cu the nhu sau: 
- Cat giam, don gian hoa cac dieu kien kinh doanh (DKKD), kiem soat chat che qua trinh ban hanh quy dinh lien quan den DKKD; han che toi da viec ban hanh cac DKKD bat hop ly, khong can thiet; 
- Den nam 2020: 
+ Cat giam, don gian hoa quy dinh ve dau tu, dat dai, xay dung, nop thue va bao hiem xa hoi; 
+ Giam 1/2 ty le doanh nghiep cho rang doanh nghiep cung nganh phai chi tra chi phi khong chinh thuc theo Khao sat PCI; 
+ Cong khai 100% cac hoat dong thanh tra, kiem tra va ket qua xu ly tren trang mang internet cua co quan co tham quyen; 
Nghi quyet 139/NQ-CP co hieu luc tu ngay 09/11/2018.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn