GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dich vu hoan thue gia tri gia tang o Hai Phong

Hải Phòng La cang thanh pho cang bien lon nhat ca nuoc Tp.Hai Phong la tru so cua rat nhieu cong ty lon xuat nhap khau..ma tai day nhu cau su dung goi dich vu hoan thue gia tri gia tang o Hai Phong la vo cung lon, so tien can hoan rat lon..Chung toi ap dung chi phi tu 4 - 8% so tien can hoan cho doanh nghiep o Hai Phong.

Quy Trinh Lap ho so hoan thue GTGT.

+ Tiep can to khai thue GTGT hang thang va cac thong tin/ho so lien quan den cong viec hoan thue GTGT;

+ Kiem tra tong the ho so/chung tu va xac dinh so thue duoc hoan cua doanh nghiep.

+ Lap bo ho so hoan thue theo dung quy dinh cua Phap luat va Luat thue GTGT;

+ Nop ho so hoan thue cua doanh nghiep toi co quan thue;

+ Truc tiep giao dich voi co quan thue de cung cap bo sung nhung ho so/chung tu can thiet khi co quan thue yeu cau;

Dich vu hoan thue gia tri gia tang o Hai Phong

Quy trinh hoan thue gtgt cua chung toi nhu sau:

Buoc 1: Khao sat tinh hinh thuc te nhu: so sach, chung tu ke toan thue....tu van va huong dan doanh nghiep can chuan bi mot so chung tu, so sach ke toan de thuc hien cho cong viec hoan thue.

Buoc 2: Huong dan doanh nghiep can phai dieu chinh mot so ho so hoan thue GTGT phu hop nhat.

Buoc 3: , Kiem tra, ra soat lai ho so hoan thue GTGT cua doanh nghiep

Buoc 4: Soan thao, chuan bi ho so hoan thue GTGT va ho so de nghi hoan thue gui nen co quan thue va doanh nghiep.

Buoc 5: Ky tren ho so de nghi hoan thue (neu su dung dai ly thue ky).

Buoc 6: Dai dien doanh nghiep + dai dien chung toi di nop ho so hoan thue tai co quan thue.

Buoc 7: Dai dien cho doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

Buoc 8: Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

Buoc 9: Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

Cam ket hoan thue gia tri gia tang tai Hai Phong trong thoi gian 02 thang tien ve tai khoan cua quy doanh nghiep. Hoan tien cang nhieu phi cang re.

Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIET

DC: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liva
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hưng Thịnh Bắc Giang
Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Đức Tưởng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn