GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dich vu hoan thue gia tri gia tang tai Bac Giang

Hoan thue gia tri gia tang la chu de khong moi. KE TOAN MINH VIET  la don vi duy nhat cung cap duoc goi dich vu hoan thue gia tri gia tang tai Bac Giang chi co KE TOAN MINH VIET ma thoi. Cam ket thoi gian nhanh tu 1 - 2 thang la co quyet dinh hoan thue tu co quan thue.

Thue gia tri gia tang (VAT) la thue tieu thu duoc dat tren san pham bat cu khi nao gia tri duoc them vao o tung giai doan cua chuoi cung ung, tu khau san xuat den diem ban hang. So tien thue VAT ma nguoi dung thanh toan la chi phi cua san pham, tru di bat ky chi phi nao cua nguyen lieu duoc su dung trong san pham da bi danh thue.

Dich vu hoan thue gia tri gia tang tai Bac Giang

Dich vu hoan thue la dang duoc cac doanh nghiep su dung rat nhieu. Hoan thue va ke khai thue la cong viec quan trong ma moi doanh nghiep deu phai lam hang thang. Cong tac hoan thue tao dieu kien tai chinh cho cac doanh nghiep khi gap kho khan, tao dieu kien cho doanh nghiep mo rong san xuat, thuc day doanh nghiep thuc hien day du che do ke toan hoa don chung tu thong qua thanh tra, kiem tra cua co quan thue.

Thuc hien chi tiet :

1. Kiem tra tinh hop le cua hoa don dau vao , dau ra

2. Kiem tra, soat xet ho so hoan thue GTGT.

3. Tu van, huong dan deu chinh ho so de duoc hoan thue toi uu nhat

4. Soan thao ho so hoan thue GTGT.

5. Chuan bi ho so de nghi hoan thue.

6. Thay mat doanh nghiep nop ho so hoan thue tai co quan thue.

7. Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

8. Thay mat doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

9. Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 15% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

Cam ket hoan thue gia tri gia tang tai Bac Giang trong thoi gian 02 thang tien ve tai khoan cua quy doanh nghiep. Hoan tien cang nhieu phi cang re.

Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIET

Dia chi: Duong Tran Nguyen Han - P.Tho Xuong - Tp.Bac Giang

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty CP Sản Xuất Và Thương Mại Đại Lục
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đình Chiểu
Doanh Nghiệp TN Vàng Bạc Phong Ngọc

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn