GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hải Dương

De duoc hoàn thuế gtgt, cong ty phai gui hoa don VAT goc cho co quan thue noi phat sinh chi phi hoac giao dich kinh doanh. Cac mau don dang ky chinh thuc phai duoc hoan thanh va gui cung voi hoa don goc cho co quan thue kiem tra xac minh xem doanh nghiep ban co du điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng hay khong? KẾ TOÁN MINH VIỆT se thay mat doanh nghiep ban thuc hien bang goi dich vu hoan thue gtgt o Hai Duong voi chi phi tu 5 - 8% tren tong so tien hoan.

 

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hải Dương

 

KẾ TOÁN MINH VIỆT la ai ? Chung toi la don vi chuyen ve kiem toan bao cao tai chinh, hoan thue gtgt, lam bao cao tai chinh cho cac doanh nghiep lon. Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai hay FDI...moi thu tuc duoc chung toi trien khai nhanh, gon cam ket thoi gian 2 thang tien thue duoc hoan se vao tai khoan ngan hang doanh nghiep.

 

Quy trinh hoan thue gtgt cua chung toi nhu sau:

Buoc 1: Khao sat tinh hinh thuc te nhu: so sach, chung tu ke toan thue....tu van va huong dan doanh nghiep can chuan bi mot so chung tu, so sach ke toan de thuc hien cho cong viec hoan thue.

Buoc 2: Huong dan doanh nghiep can phai dieu chinh mot so ho so hoan thue GTGT phu hop nhat.

Buoc 3: , Kiem tra, ra soat lai ho so hoan thue GTGT cua doanh nghiep

Buoc 4: Soan thao, chuan bi ho so hoan thue GTGT va ho so de nghi hoan thue gui nen co quan thue va doanh nghiep.

Buoc 5: Ky tren ho so de nghi hoan thue (neu su dung dai ly thue ky).

Buoc 6: Dai dien doanh nghiep + dai dien chung toi di nop ho so hoan thue tai co quan thue.

Buoc 7: Dai dien cho doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

Buoc 8: Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

Buoc 9: Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

 

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

 

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

 

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

Moi chi tiet xin lien he: TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

 

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT HAI DUONG 

 

+ Tru so chinh o Ha Noi : Duong Le Trong Tan - Thanh Xuan

 

+ Co so Bac Ninh: Duong Le Van Thinh - Tp.Bac Ninh - Bac Ninh

 

+ Co so Hai Phong: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong

 

+ Co so Hai Duong: Duong Canh Nong - Tp.Hai Duong

 

+ Co so TPHCM: Duong Van Coi - Tan Binh - TPHCM

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn