GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Hưng Yên

Voi goi dich vu hoan thue gia tri gia tang tai Hung Yen doanh nghiep se nhan duoc tien can hoan trong khoang thoi gian 1,5 thang. Cung voi se duoc tu van ho tro dich vu dai lau Khoan tien hoan thue VAT chi co the thuc hien duoc trong thoi gian VAT? Hoan phi VAT bao gom tien hoan lai chung va tien hoan lai som.

Viec hoan tra chung la de duoc hoan lai so tien hoan thue da phat sinh bang cach nop to khai vao to khai thue GTGT va ky khai thue cuoi cung. Mat khac, khoan tien hoan lai som co the duoc nop hang thang neu cac dieu kien duoc dap ung. Bạn cần làm hoàn thuế giá trị gia tăng Tại Hưng Yên hãy đến với KẾ TOÁN MINH VIỆT.

La don vi di dau hien nay ve hoàn thuế gtgt cho doanh nghiep hien nay. Cung voi muc chi phi cuc ky hap dan va cam ket thoi gian 2 thang doanh nghiep se nhan duoc so tien thue minh da nop cho cac co quan thue. Vay khong co ly do gi ban lai khong su dung dich vu hoan thue gia tri gia tang cua chung toi.

Quy trinh hoan thue gtgt cua chung toi nhu sau:

Buoc 1: Khao sat tinh hinh thuc te nhu: so sach, chung tu ke toan thue....tu van va huong dan doanh nghiep can chuan bi mot so chung tu, so sach ke toan de thuc hien cho cong viec hoan thue.

Buoc 2: Huong dan doanh nghiep can phai dieu chinh mot so ho so hoan thue GTGT phu hop nhat.

Buoc 3: , Kiem tra, ra soat lai ho so hoan thue GTGT cua doanh nghiep

Buoc 4: Soan thao, chuan bi ho so hoan thue GTGT va ho so de nghi hoan thue gui nen co quan thue va doanh nghiep.

Buoc 5: Ky tren ho so de nghi hoan thue (neu su dung dai ly thue ky).

Buoc 6: Dai dien doanh nghiep + dai dien chung toi di nop ho so hoan thue tai co quan thue.

Buoc 7: Dai dien cho doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue.

Buoc 8: Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.

Buoc 9: Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

Bien nhan don gian khong thanh toan VAT tai thoi diem mua hang khong phai hoan thue GTGT....cung cap cho chung toi de hoan thien tat ca cac thu tuc, thoi gian nhanh nhat. Hop tac 2 ben cung co loi.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

 

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

 

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

 

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIỆT

Dia chi: Thi Tran Ban - Tp.Hung Yen - Hung Yen

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Hùng Bắc Giang
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phân Phối Minh Trí
Công ty TNHH một thành viên Quan Jia

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn