GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại long biên

Long Bien la Quan Ngoai thanh cua Ha Noi nhung lai la noi ly tuong cua rat nhieu doanh nghiep lon vi tien duong cao toc, khong gian rong, chi phi mat bang re hon rat nhieu. Doanh nghiep cang lon nhu cau su dung goi dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Long biên se nhieu hon cac quan khac.

Hien nay chung toi nhan hoan thue gtgt cho cac dich vu xuat khau bao gom hang hoa / dich vu ban ra nuoc ngoai / phi thue quan va tieu thu ngoai lanh tho Viet Nam / trong khu phi thue quan, hang gia cong xuat khau hoac nhap khau trong nuoc (tuy dieu kien); hang hoa ban cho cua hang mien thue, mot so dich vu xuat khau, xay dung, lap dat thuc hien cho cac doanh nghiep che xuat, hang khong, hang hai va van tai quoc te...chi can ban o Quan Long Bien se duoc cung cap dich vu hoan thue gia tri gia tang tu A - Z cho doanh nghiep.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại long biên

Chi phi hoan thue gtgt tu : 5% - 10% so tien thue gtgt duoc hoan cua doanh nghiep. TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

Quy Trinh Hoan Thue GTGT

Kiem tra lai toan bo to khai thue GTGT hang thang cua doanh nghiep;

Kiem tra toan bo he thong hoa don dau vao/dau ra doi chieu voi to khai;

Kiem tra toan bo he thong Hop dong kinh te dau vao dau ra ung voi he thong hoa don dau vao, dau ra;

Kiem tra toan bo cac chung tu ngan hang dac biet la doi voi cac hoa don >20.000.000d;

Kiem tra toan bo he thong chung tu/so sach ke toan/bao cao tai chinh/bao cao thue tinh den thoi diem hoan thue;

Kiem tra cac chung tu khac neu co: Ho so xuat nhap khau(To khai, hop dong, Giay bao hang den, Bao hiem hang hoa, C/O…….);

Hoan thien he thong chung tu/so sach ke toan/bao cao tai chinh/bao cao thue tinh den thoi diem hoan thue theo dung chuan muc Ke toan va Phap luat Viet Nam.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

 

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

Moi chi tiet xin lien he:

 

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

 

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIET

 

+ Ha Noi : Duong Le Trong Tan - Thanh Xuan - Ha Noi

+ Hung Yen: Thi Tran Ban - Tp.Hung Yen - Hung Yen

+ Bac Ninh: Duong Le Van Thinh - Tp.Bac Ninh - Bac Ninh

+ Bac Giang: Duong Tran Nguyen Han - P.Tho Xuong - Tp.Bac Giang

+ Hai Phong: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong - Hai Phong

+ Quang Ninh: Duong Nguyen Van Cu - Tp.Ha Long - Quang Ninh

+ Hai Duong: Duong Canh Nong - Tp.Hai Duong - Tinh Hai Duong

+ Nghe An : Duong Phong Dinh Cang - Tp.Vinh - Nghe An

+ TPHCM: Duong Van Coi - Tan Binh - TPHCM

+ Can Tho : Duong Nguyen Van Cu - Ninh Kieu - Can Tho

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn