GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Nam Định

Tai sao ban nen su dung Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Nam Định cua chung toi 
+ Tiet kiem thoi gian va co duoc nguon von phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep; 
+ Tinh khoa hoc va chuyen nghiep trong ho so cung nhu giao dich voi co quan thue; 
+ Trong qua trinh tu van va chuan bi ho so hoan thue, nhan vien cua chung toi se xem xet nhung van de lien quan nhu : So sach ke toan, chinh sach luong, hop dong….. cung nhu cac thu tuc khac de bo sung, hoan thien hon cho doanh nghiep. 
+ Sau dich vu hoan thue, chung toi luon dong hanh va ho tro Doanh nghiep trong pham vi linh vuc hoat dong cua minh 
+ Che do cham soc va tu van khach hang tan tinh 24/7 
+ Chung toi se chiu trach nhiem va boi thuong thiet hai theo quy dinh neu co sai pham. Thay mat doanh nghiep chiu trach nhiem truoc phap luat.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Nam Định

Quy trinh thuc hien dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Nam Định như sau:


1. Tiep nhan yeu cau ve dich vu hoan thue (tu van hoac su dung dich vu hoan thue) tu doanh nghiep 
2. Kiem tra ho so, danh gia tinh kha thi cua gia tri thue xin hoan. 
3. Tu van phuong an thuc hien hoan thue 
4. Hai ben ki hop dong hoan thue 
5. Hoan thien ho so va de nghi hoan thue. Dam bao giai trinh chi tiet, bao ve ket qua hoan thue khong bi thu hoi lai.

Qua trinh Thanh Toan: 

Giai doan 1: 40% khi ky hop dong va tiep nhan ho so 
Giai doan 2: 40% tiep theo khi hoan tat ho so va duoc co quan thue chap nhan 
Giai doan 3: 30% con lai khi nhan quyet dinh nhan tien hoan thue

 

Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai
CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIỆT
+ Nam Định: Đường Lê Hồng Phong - Tp.Nam Định

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Pccc Phương Nam
Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Trung Việt Bắc Giang
Công Ty TNHH Thương Mại Gỗ An Tiến Thắng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn