GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Thái Bình

Voi tieu chi “ Tiet kiem thoi gian, tiet kiem chi phi “ Cac chuyen vien ve tu van Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Thái Bình se mang den dich vu hoan thue tot nhat cho doanh nghiep.

Trach nhiem cua chung toi:

 + Tu van lap ho so hoan thue

+ Dai dien cho chu doanh nghiep lam viec voi co quan thue

+ Ban giao quyet dinh hoan thue cua co quan thue.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Thái Bình

Qua trinh Thanh Toan: 

Giai doan 1: 40% khi ky hop dong va tiep nhan ho so 
Giai doan 2: 40% tiep theo khi hoan tat ho so va duoc co quan thue chap nhan 
Giai doan 3: 30% con lai khi nhan quyet dinh nhan tien hoan thue

Hotline: 0982 686 028 - Mr Hai

Tại sao bạn nên thuê dịch vụ hoàn thuế gtgt tại Thái Bình

- Chiu trach nhiem hoan toan quy trinh xin hoan thue, thuc hien toan bo cac ho so, thu tuc lien quan theo dung quy dinh thu tuc hoan thue. 

- Doi ngu chuyen vien ke toan, ke toan truong va kiem toan vien chuyen nghiep co kinh nghiem tren duoi 10 nam, dam bao duoc tat ca nhung tinh huong co the xay ra cho doanh nghiep 
- Mang lai loi ich toi da cho doanh nghiep voi muc chi phi phu hop nhat. 
- Luon cap nhat nhanh chong nhat cac thay doi thong tin, nghi dinh thue 
- Tu van can doi chi phi hang thang de tiet kiem toi da nhat cho doanh nghiep 
- Che do cham soc va tu van khach hang tan tinh 24/7

Chi tiet cong viec dich vu hoan thue 

- Kiem tra tinh hop le cua hoa don dau vao , dau ra 
- Kiem tra, soat xet ho so hoan thue GTGT. 
- Tu van, huong dan deu chinh ho so de duoc hoan thue toi uu nhat 
- Soan thao ho so hoan thue GTGT. 
- Chuan bi ho so de nghi hoan thue. 
- Thay mat doanh nghiep nop ho so hoan thue tai co quan thue. 
- Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue. Thay mat doanh nghiep giai trinh voi co quan thue cac noi dung co lien quan den ho so hoan thue. 
- Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan thue.

 Moi chi tiet xin lien he:

TEL: 0982 686 028 - Mr Hai
 
CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT MINH VIỆT
 
+ Thái Bình: Phố Kim Đồng - Tp.Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn