GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Thái Nguyên

Ban se khong tim duoc mot doanh nghiep nao lam dịch vụ hoàn thuế giá trị  gia tăng tại Thái Nguyên tot hon KE TOAN MINH VIET nua dau. Thoi gian nhanh chi toi da 2 thang. Phi hoan thue chi tu 5% - 10% ma thoi. Hoan thue gia tri gia tang yeu cau bo may ke toan du lon moi co the hoan thanh duoc trong khoang thoi gian 2 thang. Tu viec kiem tra, sap xep lai chung tu, don dep so sach ke toan den lam cac loai bao cao tai chinh, bao cao quy nam...chuan chi tu dau den cuoi moi co ket qua chinh xac la duoc hoan duoc bao nhieu tien thue. Dong thoi chinh so sach do co quan thue se xuong kiem tra, thanh tra luon.

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Thái Nguyên

De hoan thue cac doanh nghiep co kha nhieu su lua chon tu cac don vi cung cap dich vu hoan thue hien nay. O Thái Nguyên thi so luong cong ty co the lam duoc hoan thue gtgt lai khong co nen cac doanh nghiep tim den Ha Noi. Trong do KE TOAN MINH VIET la tap doan dich vu ke toan doanh nghiep hon 10 nam qua da the hien duoc vi the cua minh.

Dieu doanh nghiep quan tam do chinh la: chi phi dich vu hoan thue gtgt, thoi gian hoan thue la bao lau...doanh nghiep nao co the dap ung duoc. Chi phi : 5% - 10% so tien thue gtgt duoc hoan.

Quy trinh thuc hien dich vu hoan thue tai Thai Nguyen

1. Tiep nhan yeu cau ve dich vu hoan thue (tu van hoac su dung dich vu hoan thue) tu doanh nghiep

2. Kiem tra ho so, danh gia tinh kha thi cua gia tri thue xin hoan.

3. Tu van phuong an thuc hien hoan thue

4. Hai ben ki hop dong hoan thue

5. Hoan thien ho so va de nghi hoan thue. Dam bao giai trinh chi tiet, bao ve ket qua hoan thue khong bi thu hoi lai.

Dich vu hoan thue lien quan den cac loai thue:

1. Dich vu hoan thue gia tri gia tang;

2. Dich vu hoan thue tieu thu dac biet;

3. Dich vu hoan thue theo hiep dinh tranh danh thue hai lan

4. Dich vu hoan thue nhap khau;

5. Dich vu hoan cac loai thue khac theo quy dinh cua phap luat.

Phi dich vu hoan thue gtgt nhu sau: 5% - 10% tuy so tien doanh nghiep duoc hoan

Tien do thanh toan :

 

+ Lan 1 : 40 % phi dich vu ngay sau khi ky hop dong

 

+ Lan 2 : 40% phi dich vu ngay khi co quan thue tiep nhan ho so hoan

 

+ Lan 3 : 20% phi dich vu con lai ngay khi co quyet dinh hoan thue

 

Moi chi tiet xin lien he: TEL: 0982 686 028 - Mr Hai

 

CONG TY DICH VU HOAN THUE GTGT HAI DUONG 

 

+ Tru so chinh o Ha Noi : Duong Le Trong Tan - Thanh Xuan

 

+ Co so Bac Ninh: Duong Le Van Thinh - Tp.Bac Ninh - Bac Ninh

 

+ Co so Hai Phong: Duong Lach Tray - Tp.Hai Phong

 

+ Co so Hai Duong: Duong Canh Nong - Tp.Hai Duong

 

+ Co so TPHCM: Duong Van Coi - Tan Binh - TPHCM

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn