GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dịch vụ hoàn thuế gtgt, xuất nhập khẩu tại Quận 7 - TPHCM

KẾ TOÁN MINH VIỆT là đơn vị duy nhất cung cấp được dịch vụ hoàn thuế gtgt, xuất nhập khẩu tại Quận 7 - TPHCM dành cho các doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu, dự án đầu từ. Quý doanh nghiệp liên hệ hotline: 0972 868 960

KE TOAN MINH VIET – Quy doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh se tiet kiem duoc rat nhieu thoi gian va chi phi dong thoi ho so hoan thue phu hop voi quy dinh, dam bao duoc hoan thue. Chi can dang ky Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh cua KE TOAN MINH VIET. Doanh nghiep ban dang co nhu cau su dung Dich vu hoan thue? Dung ngan ngai hay lien he voi Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh ngay de duoc biet them chi tiet. Dung bo qua co hoi duoc hoan thue GTGT hang tram trieu dong!
Hay de Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh giup ban!
 
 
Cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh da biet hoan thue co y nghia nhu the nao?
Hoan thue co the giup cho doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh:
– Thuc hien day du nghia vu thue cua doanh nghiep doi voi nha nuoc: Thuc hien day du che do ke toan hoa don chung tu; Thong qua thanh tra, kiem tra cua co quan thue.
– Nhan ve nguon tai chinh lon (So tien thue duoc hoan): Thuc day mo rong san xuat kinh doanh; tao dieu kien tai chinh cho doanh nghiep khi gap kho khan.
Chung ta co the chac chan mot dieu rang du o bat cu hoan canh nao, hoan thue deu co y nghia dac biet quan trong doi voi cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh.

Ly do gi lam cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh thuc hien thu tuc hoan thue that bai?

Day la nhung ly do hau het cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh gap kho khan khi thuc hien thu tuc hoan thue.
– Khong am hieu het cac thong tin ho so, thu tuc hoan thue
– Khong am hieu ve phap luat thue
– Ky nang giai trinh khi co quan thue thanh tra, kiem tra khong tot
Chinh vi vay, Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh cua KE TOAN MINH VIET chinh la lua chon hoan hao danh cho cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh.
Cong viec cua KE TOAN MINH VIET khi thuc hien Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh 
1.Tap hop ho so chuan bi de nghi hoan thue
– Tap hop ho so phap ly
– Tap hop hoa don chung tu, so sach ke toan.
– Tap hop cac hop dong trong nuoc va xuat khau.
– Tap hop cac ho so thanh toan cong no (chung tu ngan hang lien quan)
 
2. Kiem tra, soat xet ho so hoan thue
– Kiem tra tinh hop le cua hoa don dau vao, dau ra.
– Tu van, huong dan dieu chinh ho so de duoc hoan thue toi uu nhat.
3. Soan thao va hoan thien ho so hoan thue
4. Thay mat doanh nghiep nop ho so hoan thue tai co quan thue.
5. Theo doi, cap nhat thong tin ho so hoan thue.
6. Thay mat doanh nghiep giai trinh voi co quan thue: giai trinh cac noi dung lien quan den ho so hoan thue
=> Nhan quyet dinh hoan thue tai co quan.
Mat bao lau de Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh hoan thanh?
Chi tu khoang 60 – 90 ngay, ke tu ngay cung cap day du ho so hoan thue.
9 doi tuong doanh nghiep thuoc doi tuong duoc hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh 
+ Doanh nghiep nop thue GTGT theo phuong phap khau tru thue: Neu co so thue GTGT dau vao chua duoc khau tru het trong thang hoac trong quy.
+ Doanh nghiep nop thue GTGT theo phuong phap khau tru thue: Duoc hoan thue GTGT khi chuyen doi so huu, chuyen doi doanh nghiep, sap nhap, hop nhat, chia, tach, giai the, pha san, cham dut hoat dong co so thue GTGT nop thua, hoac so thue GTGT dau vao chua duoc khau tru het.
+ Doanh nghiep moi thanh lap tu du an dau tu.
+ Hoan thue doi voi du an dau tu moi.
+ Doanh nghiep trong thang, quy co hang hoa dich vu xuat khau: Neu thue GTGT dau vao cua hang hoa, dich vu xuat khau chua duoc khau tru tu 300.000.000 (Ba tram trieu dong) tro len.
+ Cac chuong trinh, du an su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA): Dang khong hoan lai hoac vien tro khong hoan lai, vien tro nhan dao.
 
 
+ Doi tuong duoc huong quyen uu dai mien tru ngoai giao: Theo quy dinh cua phap luat ve uu dai mien tru ngoai giao (mua hang hoa, dich vu tai Viet Nam de su dung) duoc hoan so thue GTGT da tra ghi tren hoa don GTGT hoac tren chung tu thanh toan ghi gia thanh toan da co thue GTGT.
+ Nguoi nuoc ngoai, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai: Mang ho chieu hoac giay to nhap canh do co quan co tham quyen nuoc ngoai cap duoc hoan thue doi voi hang hoa mua tai Viet Nam mang theo nguoi khi xuat canh.
+ Doanh nghiep co quyet dinh xu ly hoan thue cua co quan co tham quyen: Theo quy dinh cua phap luat va truong hop hoan thue GTGT theo dieu uoc quoc te ma CHXHCN Viet Nam la thanh vien.
Cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh nhan duoc loi ich gi khi dang ky Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh:
– Tiet kiem duoc thoi gian, chi phi va dat duoc hieu qua hoan thue nhanh chong 
– Co duoc nguon von phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh.
– Doanh nghiep cung xay dung tinh khoa hoc va chuyen nghiep trong ho so cung nhu giao dich voi co quan thue.
 
Trong qua trinh tu van va chuan bi ho so hoan thue GTGT KE TOAN MINH VIET se xem xet nhung van de lien quan nhu: 
– So sach ke toan, chinh sach luong, hop dong,… 
– Cac thu tuc khac de bo sung hoan thien hon cho doanh nghiep. 
de nham dam bao ho so de nghi hoan thue hoan chinh va hop ly nhat.
 
Tai sao ban nen su dung Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh cua KE TOAN MINH VIET
 
Voi hon 10 nam kinh nghiem lam dich vu hoan thue. Doi ngu nhan vien la cac ke toan truong, ke toan vien hanh nghe, Dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh dam bao cho ban mot chat luong dich vu tot nhat, phu hop voi quy dinh cua phap luat va dap ung nhu cau cua quy doanh nghiep.
 
KE TOAN MINH VIET luon cam ket voi cac doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh:
* Chiu trach nhiem hoan toan ve quy trinh xin hoan thue GTGT cua doanh nghiep.
* Thuc hien toan bo cac ho so, thu tuc lien quan theo dung quy dinh thu tuc hoan thue va phap luat thue moi nhat.
* Tu van ho tro trong mang ke toan thue ngay ca khi da ket thuc hop dong hoan thue GTGT.
=> KE TOAN MINH VIET luon cam ket dong hanh va tu van ho tro doanh nghiep Quan 7 – TP Ho Chi Minh moi luc, moi noi.
CAM KET BAO VE LOI ICH TOI DA CHO DOANH NGHIEP
 
KE TOAN MINH VIET thuc hien dich vu hoan thue lien quan toi cac loai thue nhu sau:
 
Ben canh Dich vu hoan thue GTGT tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh thi KE TOAN MINH VIET con cung cap cac dich vu hoan thue lien quan den cac loai thue nhu:
– Dich vu hoan thue tieu thu dac biet
– Dich vu hoan thue theo hiep dinh tranh danh thue 2 lan
– Dich vu hoan thue nhap khau
– Dich vu hoan cac loai thue khac theo quy dinh cua phap luat

Phi dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh cua KE TOAN MINH VIET

Chi tu 5 – 10% gia tri duoc hoan
Muc phi dich vu chi tiet se duoc KE TOAN MINH VIET bao sau khi phan tich va xem xet tinh trang ho so hoan thue GTGT cua doanh nghiep.
Trong qua trinh tu van, KE TOAN MINH VIET se co gang tim ra phuong an bao ve quyen loi doanh nghiep nhat co the. KE TOAN MINH VIET se cung quy doanh nghiep thong nhat muc de nghi hoan thue GTGT hop ly nhat. Moi thac mac ve dich vu hoan thue tai Quan 7 – TP Ho Chi Minh, thu tuc va ho so hoan thue xin vui long lien he voi hotline de nhan tu van nhanh chong, kip thoi.
 
Hotline Phong Nghiep vu ke toan thue: MS VIET 0972868028
 
KẾ TOÁN MINH VIỆT
 
Công ty hàng đầu về dịch vụ kế toán - đào tạo kế toán
 
Đội ngũ kế toán trưởng trực tiếp đảm nhận
 
Hotline: 0972 868 960 (Ms Việt)
 
Tel: 0242.280.7333
 
Trụ sở chính Tại Hà Nội: Số 310 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chi Nhánh Thủ Đức TPHCM: Đường 8 - KP5 - Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức - TPHCM
Chi Nhánh Quận 3 TPHCM: Số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn