GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Dieu kien de chi phi khau hao duoc tinh vao chi phi duoc tru la gi? Hau het cac doanh nghiep khi di vao dau tu hoat dong deu se phat sinh chi phi khau hao tai san co dinh nhu nha xuong, may moc, van phong….. cac chi phi nay thuong rat lon nen cac doanh nghiep can luu y de dua khau hao TSCD vao chi phi hop ly khi tinh thue TNDN.

Cac dieu kien de chi phi khau hao duoc tinh vao chi phi duoc tru la gi? Theo thong tu só 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013, co hieu luc thi hanh ke tu ngay 10/06/2013 và Thong tu 28/2017/TT-BTC ngay 12/04/2017, co hieu luc thi hanh tu ngay 26/05/2017 thi Chi phí kháu hao TSCD duọc trù khi tính thué TNDN thỏa mãn các dièu kiẹn sau:

Thu nhat: Tai san co dinh phai su dung vao san xuat kinh doanh.

Tru cac truong hop sau TSCD khong phuc vu san xuat kinh doanh nhung van se duoc tinh chi phi khau hao vao chi phi hop ly khi tinh thue TNDN:

– Theo tiet a, diem 2.2, khoan 2 dieu 6 thong tu 78/2014/TT-BTC duoc sua doi, bo sung boi dieu 4 thong tu 96/2015/TT-BTC:

Nha nghi giua ca, nha an giua ca, nha thay quan ao, nha ve sinh, phong hoac tram y te de kham chua benh, co so dao tao, day nghe, thu vien, nha tre, khu the thao va cac thiet bi, noi that du dieu kien la tai san co dinh lap dat trong cac cong trinh neu tren; be chua nuoc sach, nha de xe; xe dua don nguoi lao dong, nha o truc tiep cho nguoi lao dong; chi phi xay dung co so vat chat, chi phi mua sam may, thiet bi la tai san co dinh dung de to chuc hoat dong giao duc nghe nghiep duoc trich khau hao tinh vao chi phi duoc tru khi xac dinh thu nhap chiu thue.

– Theo tiet e, diem 2.2, khoan 2 dieu 6 thong tu 78/2014/TT-BTC duoc sua doi, bo sung boi dieu 4 thong tu 96/2015/TT-BTC:

Truong hop TSCD thuoc quyen so huu cua doanh nghiep dang dung cho san xuat kinh doanh nhung phai tam thoi dung do san xuat theo mua vu voi thoi gian duoi 09 thang; tam thoi dung de sua chua, de di doi di chuyen dia diem, de bao tri, bao duong theo dinh ky, voi thoi gian duoi 12 thang, sau do tai san co dinh tiep tuc dua vao phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh thi trong khoang thoi gian tam dung do, doanh nghiep duoc trich khau hao va khoan chi phi khau hao tai san co dinh trong thoi gian tam dung duoc tinh vao chi phi duoc tru khi xac dinh thu nhap chiu thue. Doanh nghiep phai luu giu va cung cap day du ho so, ly do cua viec tam dung tai san co dinh khi co quan thue yeu cau.

Thu hai: Dieu kien de chi phi khau hao duoc tinh vao chi phi duoc tru thi tai san co dinh phai co hoa don, chung tu hop phap va phai chung minh duoc tai san coo dinh do thuoc quyen so huu cua doanh nghiep (Tru TSCD thue tai chinh).

Thu ba: Cac tai san co dinh nay phai duoc quan ly, theo doi va hach toan trong so sach ke toan theo quy dinh hien hanh.

Tren day la Cac dieu kien de chi phi khau hao duoc tinh vao chi phi duoc tru khi tinh thue TNDN.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn