GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

(Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC)
 
Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu....
 
+ Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng.
 
+ Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ .
 
+ Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán phải đánh giá khả năng thu hồi.
 
+ Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ
 
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 4 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 1283 - Cho vay
 
- Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn
 
- Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
- Tài khoản 1282 - Trái phiếu

Kết cấu của tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Bên Nợ:
 
- Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.
 
Bên Có:
 
- Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo.

Một số phương pháp hạch toán TK 128 giao dịch

1. Đánh giá lại số dư các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:
 
- Trường hợp lỗ, ghi:
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 
- Trường hợp lãi, ghi:
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 
 
2. Kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn:
 
a) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:
 
- Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
Có TK 111, 112, … (số tiền thực chi)
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi nhận trước).
 
- Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:
Nợ các TK 111, TK 112, ...
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
 
- Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
b) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:
 
- Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
Có các TK 111, 112, ...
 
- Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ trước)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi kỳ đáo hạn).
 
- Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
c) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:
 
- Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
Có các TK 111, 112, ...
 
- Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
 
 
- Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:
Nợ các TK 111, 112, 138
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
3. Khi thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211, ....(theo giá trị hợp lý)
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
4. Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi:
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Có các TK 111, 112.
 
5. Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
 
Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
Có các TK liên quan (nếu phải đầu tư thêm)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
6. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản phải thu về lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay, ghi:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
Cty Tnhh đông ấn
Vpđd Agritradex Pte Ltd.
Dntn Dòng Sông Băng
Công Ty Tnhh Minh Thăng
Vpđd Apl Co.pte Ltd
Vpđd Aries Fresh Pte., Ltd
Cty Tnhh Khắc Trọng
Cty Tnhh Ngô Ngọc
Cty Tnhh Song Liên

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Chen
Công Ty TNHH Đầu Tư Og Holdings (vn)
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Cầu Nps

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn