GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 151 hàng mua đang đi đường

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho..
 
Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường không có tài khoản cấp 2
 
Kết cấu của tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
 
 
- Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường;
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Bên Có:
 
- Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho khách hàng;
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Số dư bên Nợ:
 
- Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).

Hạch toán tài khoản 151 hàng mua đang đi đường

 
1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 
- Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:
 
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
 
Có TK 611 - Mua hàng.
 
- Đầu kỳ, kế toán căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:
 
Nợ TK 611 - Mua hàng
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
2.Trường hợp sang tháng sau hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán; hoặc
 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
3. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hóa đơn mua hàng của các loại hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán; hoặc
 
Có các TK 111, TK 112, 141, ...
 
4. Trường hợp hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:
 
Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
5. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
 
Nợ TK 156 - Hàng hóa
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn