GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 157: Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng.
 
Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán không có tài khoản cấp 2.
 

Kết cấu của tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán

 
Bên Có:
 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dich vụ đã cung cấp được xác định là đã bán;
 
- Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lại;
 
Bên Nợ:
 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc;
 
- Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
- Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là đã bán;
 
Số dư bên Nợ:
 
- Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ.

Hạch toán tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán

 
1. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá trị thành phẩm cung cấp cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi; giá trị dịch vụ cung cấp cho người đặt hàng nhưng chưa được xác định là đã bán cuối kỳ, ghi:
 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
2. Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá trị hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ.
 
Nợ TK 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa)
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (đối với thành phẩm, dịch vụ)
 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
3. Nếu hàng hóa, thành phẩm bị hư hỏng không thể bán được và không thể sửa chữa được, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
4. Nếu không tách ngay được thuế gián thu, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế. Định kỳ kế toán ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp, ghi:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
Đồng thời phản ánh trị giá vốn của số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
5. Dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
 
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
6. Giá trị hàng hóa gửi khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán; hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc chưa được coi là đã bán cuối kỳ, ghi:
 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
 
Có TK 611 - Mua hàng.
 
7. Nếu hàng hóa, thành phẩm bị hư hỏng không thể bán được và không thể sửa chữa được, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.
 
8. Nếu tách ngay được thuế gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, ghi:
 
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 
9. Khi gửi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hóa, thành phẩm cho doanh nghiệp nhận bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng kinh tế, căn cứ phiếu xuất kho, ghi:
 
Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán
 
Có TK 156 - Hàng hóa
 
Có TK 155 - Thành phẩm.
 
Phạm Hồng Kim Lan
Công Ty Tnhh Luận Thành
Vpđd Dentsu Young & Rubicam
Cty Tnhh Trần Lai
Công Ty Tnhh Acd
Cty Tnhh Nhựa Thanh Long
Công Ty Tnhh Hào Hưng - Dht
Công Ty Tnhh Chung Hùng
Cty Tnhh Thiện Toàn
Định khoản xuất kho hàng hóa ;

Bình luận

Trang Tây
2018-08-11 04:20:50

M.n ơi giúp e định khoản câu này giúp e vs. Xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng A với giá bán chưa thuế 10% là 360000 giá vốn của số hàng này là 280000. Khách hàng A chưa thanh toán. Thank m.n

Quang trương
2018-08-11 04:21:19

Nợ:Tk:Phải thu KH:396000 Có:Tk:Doanh thu bán hàng:360000 Có:Tk: Thuế và các khoản nộp NN:36000 Nợ:Tk: Chi phí giá vốn:280000 Có:Tk: Hàng hóa:280000

Trang Tây
2018-08-11 04:22:20

Thế câu: xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng B. Giá vốn là 120000. Giá bán chưa thuế GTGT 10% là 180000. Thì định khoản sao cậu

Quang Trương
2018-08-11 04:22:43

Nếu gửi bán đại lý B ta định khoản: Nợ:TK:Hàng gửi bán:120000 Có:TK:Hàng hóa:120000 *Khi đại lý B báo lại là ĐÃ bán được hàng thì ta định khoản: - Ghi nhận doanh thu bh: Nợ:TK:Phải thu khách hàng (vì chưa có thông tin về việc khách hàng đã thanh toán)198000 Có:TK:Doanh thu BH:180000 Có:TK:Thuế và các khoản nộp NN:18000 -Ghi nhận giá vốn hàng bán: Nợ:TK:Chi phí giá vốn:120000 Có:TK:Hàng gửi bán:120000

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn