trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10528

Định khoản tài khoản 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 228 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác.
 
Tài khoản 228 - Đầu tư khác có 2 tài khoản cấp 2.
 
- Tài khoản 2281 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
- Tài khoản 2288 - Đầu tư khác

Kết cấu của tài khoản 228 - Đầu tư khác

 
Bên Nợ:
 
- Giá trị các khoản đầu tư khác tăng.
 
Bên Có:
 
- Giá trị các khoản đầu tư khác giảm.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Giá trị khoản đầu tư khác hiện có tại thời điểm báo cáo.

Hạch toán tài khoản 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 
1. Khi nhà đầu tư góp thêm vốn và trở thành công ty mẹ, bên có quyền đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể, ghi:
 
Nợ các TK 221, 222
 
Có các TK 111, 112 (số tiền đầu tư thêm)
 
Có TK 228 - Đầu tư khác.
 
2. Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết không còn ảnh hưởng đáng kể, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131…
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
 
Có các TK 221, 222
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
3.Phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư khác:
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá trị hợp lý của khoản đầu tư nhận được)
 
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
 
4. ghi nhận thu nhập khác và tăng khoản đầu tư dài hạn khác do trao đổi TSCĐ:
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (tổng giá thanh toán)
 
Có TK 711 - Thu nhập khác (giá trị hợp lý khoản đầu tư nhận được)
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).
 
5. Trường hợp góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ)
 
Có các TK 152, 153, TK 156, 211, 213, ...
 
Có TK 711 - Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ).
 
6. Trường hợp đầu tư bằng tiền
 
Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (theo giá gốc khoản đầu tư + Chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, như chi phí môi giới, ...)
 
Có các TK 111, 112.
 
7. Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Có các TK 211, 213 (nguyên giá).
 
8. Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hoá, khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có các TK 155, 156, ...
 

các khoản đầu tư tài chính dài hạn là gì

tài khoản 228 theo thông tư 200

tài khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

tài khoản 221

tài khoản 222

tài khoản 121

bài tập kế toán các khoản đầu tư tài chính

đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1