GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 336 Phải thu nội bộ

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc).
 
Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ có 4 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
 
- Tài khoản 3362 - Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
 
- Tài khoản 3363 - Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
 
- Tài khoản 3368- Phải trả nội bộ khác
 

Kết cấu của tài khoản 336 Phải trả nội bộ

 
Bên Nợ:
 
- Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
 
- Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;
 
- Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp;
 
- Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.
 
Bên Có:
 
- Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp
 
- Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.
 
- Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp;
 
- Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
 
Số dư bên Có:
 
- Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Hạch toán tài khoản 336 Phải thu nội bộ

 
1. Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
 
TK 136 - Phải thu nội bộ.
 
2. Các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
 
3. Kết chuyển lãi, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
 
- Kết chuyển lỗ, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
 
Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 
4. Kết chuyển các khoản chi phí, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
 
Có các TK 632, 635, 641, 642.
 
5. Kết chuyển doanh thu, thu nhập, ghi:
 
Nợ các TK 511, 711
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ 
 
6. Bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ giao dịch với các đơn vị nội bộ, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
 
Có TK 136 - Phải thu nội bộ.
 
7. Khi trả tiền cho doanh nghiệp và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
 
Có các TK 111, 112, ...
 
8.  Số tiền phải trả cho các đơn vị nội bộ khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, hoặc khi nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ các đơn vị nội bộ chuyển đến, ghi:
 
Nợ các TK 152, 153, 156
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT dược khấu trừ
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
 
9. Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc
 
 Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217.....
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ (3361).

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Đường Bộ Linh Phát
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Giáo Dục Tam Hữu Phát
Công Ty Cổ Phần Gats - Bmt

Bình luận

CHU VAN SON
2018-10-26 18:14:06

chi góp vốn kinh doanh kể trong tạo hủy hợp đồng kinh tế được chi đào tạo kiểm toán tại bắc ninh được chi đào tạo kiểm tra sổ sách ở hải phòng được chi thường biên bản cuộc họp Chi đáng bàn giao tài sản

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn