GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC

 
Tài khoản 418 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. 
 
Tài khoản 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu không có tài khoản cấp 2
 
Kết cấu của tài khoản 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Bên Nợ:
 
- Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 
Bên Có:
 
- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
 
Số dư bên Có:
 
- Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.
 

Hạch toán tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 

 
1. Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:
 
Nợ TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 
TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).
 
2. Khi sử dụng quỹ, ghi:
 
Nợ TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 
Có các TK 111, 112.
 
3. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 518 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Gia Công May Mặc Nguyễn Hoàng
Công Ty TNHH Đầu Tư Tổng Hợp Tấn Phát
Công Ty TNHH Yiwang 3d Print Factory Store

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn