GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC

 

Tài khoản 419 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại.
 
Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ không có tài khoản cấp 2

Kết cấu của tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

 
Bên Nợ:
 
- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ khi mua vào.
 
Bên Có:
 
- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ được tái phát hành, chia cổ tức hoặc huỷ bỏ.
 
Số dư bên Có:
 
- Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ hiện đang do công ty nắm giữ.

Hạch toán tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

 
1. Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu thấp hơn giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ, ghi:
 
Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giá phát hành cổ phiếu)
 
Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ cao hơn giá phát hành tại ngày trả cổ tức).
 
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (theo giá thực tế mua cổ phiếu quỹ).
 
2. Khi huỷ bỏ số cổ phiếu quỹ, ghi:
 
Nợ TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá của số cổ phiếu huỷ bỏ);
 
Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại cao hơn mệnh giá)
 
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu).
 
3. Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá thực tế mua lại, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (tổng giá thanh toán tái phát hành cổ phiếu)
 
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu)
 
Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4112) (số chênh lệch giữa giá tái phát hành cao hơn giá thực tế mua lại cổ phiếu).
 
4. Khi công ty đã hoàn tất các thủ tục mua lại số cổ phiếu do chính công ty phát hành theo luật định ghi:
 
Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá mua lại cổ phiếu)
 
Có các TK 111, 112.
 
5. Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ, ghi:
 
Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giá phát hành cổ phiếu)
 
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (theo giá thực tế mua lại cổ phiếu quỹ)
 
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần 
 
6. Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ ra thị trường với giá thấp hơn giá thực tế mua vào cổ phiếu, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112 (tổng giá thanh toán tái phát hành cổ phiếu)
 
Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành thấp hơn giá mua lại)
 
Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu).
 
7. Trong quá trình mua lại cổ phiếu, khi phát sinh chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, ghi:
 
Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹ
 
Có các TK 111, 112.

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tâm Nguồn
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Dta Bắc Ninh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Food For You

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn