GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC

 
Tài khoản 421 dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
 
Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 
- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Kết cấu của tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Bên Nợ:
 
- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 
- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;
 
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;
 
- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu;
 
Bên Có:
 
- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;
 
- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
 
- Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;
 
Tài khoản 421 có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
 
Số dư bên Có:
 
- Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Hạch toán tài khoản 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1. Kế toán chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 
2. Trường hợp giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 
3. Kế toán xử lý các khoản nợ phải trả trước khi chuyển thành công ty cổ phần
 
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả 
 
Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 635 - Chi phí tài chính
 
4. Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ), ghi:
 
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 
Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.
 
5. Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 
Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).
 
6. Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)
 
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lêch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá) (nếu có).
 
7. Trường hợp lỗ, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
8. Trường hợp lãi, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212).
 
9. Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:
 
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
 
Có các TK 111, 112, ... (số tiền thực trả).

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tuệ Anh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vin Star
Công Ty CP Thương Mại Và Vận Tải Quốc Tế Tali

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn