GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 811 Chi phí khác

Tài khoản 811 phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.
 
Tài khoản 811 - Chi phí khác không có tài khoản cấp 2.
 
Kết cấu của tài khoản 811 - Chi phí khác
 
Bên Nợ:
 
- Các khoản chi phí khác phát sinh.
 
Bên Có:
 
- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
 
Tài khoản 811 - Chi phí khác không có số dư cuối kỳ.

Hạch toán tài khoản 811 Chi phí khác

 
1. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 811 - Chi phí khác.
 
2. Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác
 
Có các TK liên quan.
 
3. Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
 
TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
 
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
 
4.  Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 141, ...
 
5. Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131, ...
 
TK 711 - Thu nhập khác
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
 
6. Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 138...
 
Có TK 811 - Chi phí khác.
 
7. Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
 
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
 
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
 
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn