trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10913

 

File excel Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài 

Mẫu số: 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
 

HƯỚNG DẪN LÀM FILE DỮ LIỆU TEMPLATE CHUẨN

I. Các chú ý khi tạo File Template
1. Không được thay đổi thứ tự các cột trong file Template
2. Ứng dụng HTKK sẽ nhận dạng ra dữ liệu của bảng kê tại Cell có vị trí Cột (B), Dòng (14)
3. Sau khi có dữ liệu đầy đủ trong file Template, người sử dụng thiết lập đúng Font để dữ liệu hiển thị được đúng tiếng việt trước khi thực hiện việc Import.
 

II. Các kiểm tra để biết dữ liệu file Template là đúng.

 
1. Thứ tự các cột đúng như sau
- Nội dung (1) - Tương ứng với Cột (B) trên file Excel, Dữ liệu bắt buộc phải nhập
- Mã số thuế (2) - Tương ứng với Cột (C) trên file Excel
- Hợp đồng số: ngày .. tháng.. (3) - Tương ứng với cột (D) trên file Excel
- Số tiền thanh toán kỳ này (4) - Tương ứng với cột (E) trên file Excel
- Ngày thanh toán (5) - Tương ứng với cột (F) trên file Excel
- Doanh thu tính thuế (Thuế GTGT) (6) - Tương ứng với cột (G) trên file Excel
- Tỷ lệ giá trị gia tăng (%) (7)  - Tương ứng với cột (H) trên file Excel
- Thuế suất thuế GTGT (%) (8) - Tương ứng với cột (I) trên file Excel
- Doanh thu tính thuế (Thuế TNDN) (10) - Tương ứng với cột (K) trên file Excel
- Tỷ lệ thuế TNDN (%) (11) - Tương ứng với cột (L) trên file Excel
- Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định (12) - Tương ứng với cột (M) trên file Excel
 

2. Định dạng chuẩn cho các cột

 
- Các cột B, C, D, F : phải là kiểuText
- Cột E, G, H, I, J, K, L: phải là kiểu Số
- Cột F (Ngày thanh toán) định dạng theo kiểu Date: DD/MM/YYYY
- Cột D (Hợp đồng số: ngày .. tháng..) chỉ được nhập tối đa 50 ký tự
- Cột C (Mã số thuế) chỉ được nhập tối đa 14 ký tự. 10 ký tự đầu là MST, 3 ký tự cuối cùng số thứ tự của chi nhánh (Nếu có), ký tự 11 là dấu - hoặc dấu trắng để ngăn cách
 
 
Bạn tại mẫu file excel về tại đây:  Mẫu số: 01/NTNN

Tags: Mẫu nộp thuế nhà thầu điện tử ; Mẫu đăng ký mã số thuế nhà thầu ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1