GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Gian lan BHXH bang cach khoan viec thay vi ky hop dong thoi vu 

Daotaoketoan.top - De giam chi phi, tron dong bao hiem xa hoi (BHXH) nhieu doanh nghiep da “lach luat”, ap dung hinh thuc hop dong kinh te, thue khoan thay vi hop dong lao dong. 
 
Theo quy dinh cua Luat BHXH 2014, tu ngay 1-1-2018, nguoi lao dong co hop dong lao dong tu 1-3 thang tro len phai tham gia BHXH bat buoc. Dieu nay nham dam bao quyen loi chinh dang cua nguoi lao dong va cong tac phat trien doi tuong tham gia bao hiem xa hoi. 
Truoc day, khi ky ket hop dong lao dong thoi vu doi voi nguoi lao dong, doanh nghiep thuong khoan tron mot cuc (tien luong) trong do da bao gom cac khoan ve che do BHXH, BHYT va ban than nguoi lao dong phai tu lo lieu. 
 
Gian lan BHXH bang cach khoan viec thay vi ky hop dong thoi vu
 
Quy dinh dong BHXH bat buoc cho lao dong thoi vu vua mo rong dien bao phu BHXH vua han che thuc trang tu cac doanh nghiep ky hop dong duoi 3 thang de ne luat, tron dong BHXH cho nguoi lao dong. 
 
Theo ong Mai Duc Thien, Vu pho Vu Phap che (Bo LD-TB&XH), quy dinh ve BHXH bat buoc doi voi lao dong ngan han doi hoi doanh nghiep phai chi tra them mot khoan kinh phi. Ben canh nhung doanh nghiep tuan thu quy dinh cua Luat BHXH, con nhieu doanh nghiep lach luat bang cach chuyen doi thanh hinh thuc giao ket hop dong: tu hop dong lao dong thanh hop dong thue khoan. 
 
Tu thuc te trien khai, BHXH Viet Nam cho biet, theo thong ke ca nuoc co khoang 2 trieu nguoi lao dong co hop dong lao dong tu 1-3 thang. Tuy nhien, tinh den het thang 5-2018, ca nuoc moi co tren 8.000 nguoi lao dong co hop dong tu 1-3 thang tham gia BHXH. Ngoai viec chuyen doi hinh thuc giao ket de tron dong BHXH, co doanh nghiep con tron dong BHXH thong qua viec ky hop dong lao dong voi nguoi lao dong lam viec tren 3 thang nhung chi ghi tren giay to voi thoi han 2 thang, 2 thang 28 ngay… 
 
De khac phuc nhung ton tai tren, ong Mai Duc Thien cho biet, can sua doi, bo sung mot so noi dung ve loai hinh hop dong lao dong. Ben canh do, phai lam ro khai niem ve khoan viec cung nhu thue khoan…von chua duoc dua vao trong luat lao dong nhung da ton tai trong thuc te tu nhieu nam qua. 
 
Hien nay, loai hinh hop dong cong viec khong tron thoi gian (cong viec tam thoi va co tinh thay the) dang duoc nguoi lao dong gia tang su dung. Do do, khi sua doi Bo luat Lao dong 2012 can nhan dien va dua ra dinh nghia ro loai hinh cong viec nay: Lam viec it hon thoi gian chinh thuc la nhu the nao? Cong viec khong tron thoi gian la 4, 5 hay 7 gio trong ngay? Quy dinh cu the ve loai hinh nay cung la cach de giup co quan BHXH, tien luong xac dinh nhung quy dinh lien quan.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn