GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

CÔNG TY CỔ PHẦN………………

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ

( V/v thanh lý hàng tồn kho)

Kính gửi: ……………………………………………………….….……………………

Tên đơn vị: ……………………………………………………….….……………………

Trưởng phòng: ……………………………………………………….….……………………

Căn cứ chất lượng và số hàng hóa còn tồn đọng trong nhà kho………………, nay đơn vị (phòng) …………….… đề nghị công ty tiến hành thanh lý số hàng hóa tồn kho, bao gồm:

Tên hàng hóa: ……………………………………………………….….……………………

Số lượng: ……………………………………………………….….……………………

Chất lượng:……………………………………………………………………………………

Lý do thanh lý hàng hóa: ……………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….….……………………

Vì lý do trên, đơn vị ( phòng)………………….. kính đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành các thủ tục thanh lý số hàng hóa nêu trên để thu hồi vốn, tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới.

Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo công ty xem xét.

T.M đơn vị ( phòng)…………….

Trưởng phòng

Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                          

                                                                                           

 

DANH MỤC HÀNG HÓA TỒN KHO

Số TT Tên hàng hóa Số lượng Giá trị sổ sách Ghi chú
         
         
         
         
         

Tùy vào cơ cấu, phân công quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp xem xét có cần làm giấy đề nghị thanh lý trong bộ văn bản thanh lý hàng tồn kho hay không

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-10-24 08:32:23

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn