GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công kế toán xây dựng

Trong kế toán xây dựng xây lắp thì việc chi trả các chi phí cho việc sử dụng máy thi công rất nhiều, rất lớn. Dẫn đến kế toán muốn hạch toán tốt phải thật lắm vững các nghiệp vụ và tài khoản kế toán.
 
Hôm nay ĐÀO TẠO KẾ TOÁN sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán chi phí sử dụng máy thi công trong xây dựng công trình xây dựng, xây lắp tốt nhất cho các đội, xí nghiệp xây lắp:
 
A) Nếu không tổ chức Đội xe, máy thi công riêng; hoặc có tổ chức Đội xe, máy thi công riêng nhưng không tổ chức kế toán riêng cho đội thì toàn bộ chi phí sử dụng xe, máy (kể cả chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời như: phụ cấp lương, phụ cấp lưu động của xe, máy thi công) sẽ hạch toán như sau:
 
     - Khi xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động của xe, máy thi công trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6232 - Chi phí vật liệu)
 
    Có TK 152, 153.
 
   - Căn cứ vào số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân điều khiển xe, máy, phục vụ xe, máy, ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6231 - Chi phí nhân công)
 
    Có TK 334 - Phải trả người lao động.
 
 
     - Trường hợp mua vật liệu, công cụ sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động của xe, máy thi công trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6232)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)
 
    Có các TK 331, 111, 112,...
 
     - Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh (sửa chữa xe, máy thi công, điện, nước, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ,...), ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6237)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)
 
    Có TK 111, 112, 331,...
 
 - Trích khấu hao xe, máy thi công sử dụng ở Đội xe, máy thi công, ghi:
 
Nợ TK 6234 - Chi phí khấu hao máy thi công
 
    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
 
     - Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng xe, máy (chi phí thực tế ca xe, máy) tính cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi:
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (khoản mục chi phí sử dụng máy thi công)
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí vượt trên mức bình thường)
 
    Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công.
 
    - Chi phí bằng tiền khác phát sinh, ghi:
 
Nợ TK 6238 - Chi phí bằng tiền khác
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)
 
    Có TK 111, 112,...
 
B) Nếu tổ chức đội xe, máy thi công riêng, được phân cấp hạch toán và có tổ chức kế toán riêng, thì công việc kế toán được tiến hành như sau:
 
     - Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy thực hiện trên tài khoản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" căn cứ vào giá thành ca máy (theo giá thành thực tế hoặc giá khoán nội bộ) cung cấp cho các đối tượng xây, lắp (công trình, hạng mục công trình); tuỳ theo phương thức tổ chức công tác kế toán và mối quan hệ giữa đội xe máy thi công với đơn vị xây, lắp công trình để ghi sổ:
 
  + Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức bán dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ, ghi:
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
 
Nợ TK 6238 - Chi phí sử dụng máy thi công (Chi phí bằng tiền khác)
 
    Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết cung cấp dịch vụ trong nội bộ).
 
    Có TK 333 - Thuế GTGT phải nộp tính trên giá bán nội bộ về ca xe, máy bán dịch vụ
 
 
       + Nếu doanh nghiệp thực hiện theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận, ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6238 - Chi phí bằng tiền khác)
 
    Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
 
  - Hạch toán các chi phí liên quan tới hoạt động của đội xe, máy thi công, ghi:
 
Nợ TK 621, 622, 627
 
    Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 214,...
 
 
Kế Toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán xây dựng xây lắp học hình thức 1 kèm 1 trên chứng từ sống doanh nghiệp các bạn. L
 
Liên hệ Hotline: 0982 686 028 - Mr Hải
 
 
 

hạch toán chi phí máy thi công thuê ngoài

chi phí máy thi công trong xây dựng

hạch toán thuê máy thi công

chi phí sử dụng máy thi công theo qđ 48

tài khoản 627

tài khoản 623 theo thông tư 200

tài khoản 6237

tài khoản 624

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn