GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng các chức năng CELL trong Microsoft Excel. Tìm kiếm liên kết để biết thêm thông tin về định dạng dữ liệu trong các tế bào và áp dụng các kiểu tế bào trong Xem thêm phần.
 
Sự miêu tả
 
Các chức năng CELL trả về thông tin về định dạng, vị trí, hoặc nội dung của một tế bào. Ví dụ, nếu bạn muốn xác minh rằng một tế bào có chứa một giá trị số thay vì văn bản trước khi bạn thực hiện một phép tính vào nó, bạn có thể sử dụng công thức sau:
 
= IF ( CELL ( "loại", A1) = "v", A1 * 2, 0)
 
Công thức này tính toán A1 * 2 chỉ nếu ô A1 chứa một giá trị số, và trả về 0 nếu A1 chứa văn bản hoặc là trống.
 
cú pháp
 
CELL (info_type, [tham khảo])
 
Cú pháp hàm CELL có các đối số sau đây:
 
Info_type     buộc. Một giá trị văn bản quy định cụ thể những loại thông tin di động, bạn muốn quay trở lại. Danh sách sau đây cho thấy các giá trị có thể của các đối số Info_type và kết quả tương ứng.
 
Info_type Returns
"địa chỉ nhà" Tài liệu tham khảo của ô đầu tiên trong tài liệu tham khảo, như văn bản.
"Col" số cột của ô trong tài liệu tham khảo.
"màu"

Giá trị 1 nếu ô được định dạng trong màu sắc cho các giá trị tiêu cực; nếu không thì trả về 0 (zero).

LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.

"Nội dung" Giá trị của ô phía trên bên trái trong tài liệu tham khảo; không phải là một công thức.
"Filename"
Filename (bao gồm cả đường dẫn đầy đủ) của các tập tin có chứa tài liệu tham khảo, như văn bản. Trả văn bản rỗng ( "") nếu bảng tính có chứa tài liệu tham khảo chưa được lưu. LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.
"định dạng"
giá trị văn bản tương ứng với định dạng số của các tế bào. Các giá trị văn bản cho các định dạng khác nhau được thể hiện trong bảng dưới đây. Trả lại "-" ở cuối của các giá trị văn bản nếu ô được định dạng màu cho giá trị âm. Returns "()" ở cuối của các giá trị văn bản nếu ô được định dạng với dấu ngoặc đơn cho các giá trị tích cực hoặc tất cả.
 
LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.
 
"Ngoặc"
Giá trị 1 nếu ô được định dạng với dấu ngoặc đơn cho dương hoặc tất cả các giá trị; nếu không thì trả về 0.
 
LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.
 
"tiếp đầu ngữ"
giá trị văn bản tương ứng với "nhãn tiền tố" của tế bào. Trả về dấu ngoặc đơn ( '') nếu ô chứa văn bản trái thẳng, đôi dấu ngoặc kép ( ") nếu ô chứa văn bản canh phải, dấu mũ (^) nếu ô chứa trung tâm văn bản, dấu chéo ngược () nếu ô chứa văn bản điền liên kết, và văn bản rỗng ( "") nếu ô có chứa bất cứ điều gì khác.
 
LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.
"bảo vệ"
Giá trị 0 nếu các tế bào không bị khóa; nếu không thì trả 1 nếu các tế bào bị khóa.
 
LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.
"Hàng" số dòng của các tế bào trong tài liệu tham khảo.
"kiểu"
giá trị văn bản tương ứng với các loại dữ liệu trong tế bào. Returns "b" để trống nếu ô trống, "l" cho nhãn nếu ô có chứa một hằng số văn bản, và "v" cho giá trị nếu các tế bào có chứa bất cứ điều gì khác.
 
"chiều rộng"
chiều rộng cột của tế bào, làm tròn đến một số nguyên. Mỗi đơn vị chiều rộng cột bằng với chiều rộng của một nhân vật trong các kích thước font chữ mặc định.
 
LƯU Ý:  Giá trị này không được hỗ trợ trong Excel Online, Excel Mobile, và Excel Starter.

Tham khảo  Tùy chọn. Các tế bào mà bạn muốn tìm thông tin. Nếu bỏ qua, các thông tin quy định trong đối số Info_type được trả lại cho các tế bào cuối cùng đã được thay đổi. Nếu đối số tham chiếu là một loạt các tế bào, các chức năng CELL trả về thông tin chỉ cho tế bào phía trên bên trái của dãy núi này.

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn