GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Các COUNTIFS chức năng áp dụng các tiêu chí để các tế bào trên nhiều phạm vi và đếm số lần tất cả các tiêu chí đều được đáp ứng.
 
cú pháp
 
COUNTIFS (dải_ô_tiêu_chí1, Criteria1, [dải_ô_tiêu_chí2, criteria2] ...)
 
Cú pháp hàm COUNTIFS có các đối số sau đây:
 
dải_ô_tiêu_chí1     buộc. Phạm vi đầu tiên trong đó để đánh giá các tiêu chuẩn liên quan.
 
Criteria1     buộc. Các tiêu chí trong các hình thức của một số, biểu thức, tham chiếu ô, hoặc văn bản xác định các tế bào sẽ được tính. Ví dụ, tiêu chuẩn có thể được thể hiện như là 32, "> 32", B4, "quả táo", hoặc "32".
 
dải_ô_tiêu_chí2, criteria2, ...     Tùy chọn. Dãy bổ sung và các tiêu chuẩn liên quan của họ. Lên đến 127 phạm vi / cặp tiêu chí được phép.
 
QUAN TRỌNG:  Mỗi phạm vi bổ sung phải có cùng số hàng và cột như dải_ô_tiêu_chí1 luận. Các phạm vi không phải là liền kề với nhau.
 
Các chú thích
 
tiêu chí của mỗi phạm vi được áp dụng một trong tế bào tại một thời điểm. Nếu tất cả các tế bào đầu tiên đáp ứng các tiêu chí liên quan của họ, số lượng sẽ tăng lên 1. Nếu tất cả các tế bào thứ hai đáp ứng các tiêu chí liên quan của họ, số lượng tăng thêm 1 lần nữa, và như vậy cho đến khi tất cả các tế bào được đánh giá.
 
Nếu đối số tiêu chí là một tham chiếu đến một ô trống, các COUNTIFS chức năng xử lý các ô trống như một giá trị 0.
 
Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện characters- dấu hỏi và dấu hoa thị (*) (?) - Trong các tiêu chí. Một dấu hỏi phù hợp với bất kỳ nhân vật duy nhất, và dấu hoa thị phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự. Nếu bạn muốn tìm một dấu hỏi thực tế hoặc dấu hoa thị, gõ một dấu ngã ( ~ ) trước khi nhân vật.
 
Ví dụ 1
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= COUNTIFS (B2: D2, "= Yes") Đếm bao nhiêu lần Davidoski vượt quá hạn ngạch bán hàng trong thời gian Q1, Q2, Q3 và (chỉ trong Q1). 1
= COUNTIFS (B2: B5, "= Yes", C2: C5, "= Yes") Đếm bao nhiêu nhân viên bán hàng vượt quá cả Q1 và Q2 của họ hạn ngạch (Burke và Sundaram). 2
= COUNTIFS (B5: D5, "= Yes", B3: D3, "= Yes") Đếm bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt quá hạn ngạch tương tự trong thời gian Q1, Q2, Q3 và (chỉ trong Q2). 1

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn