GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
 
 
Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn. Sử dụng chức năng này cho các ứng dụng đảm bảo chất lượng. Ví dụ, sử dụng CRITBINOM để xác định số lượng lớn nhất của các bộ phận khiếm khuyết đó được phép đi ra một dây chuyền lắp ráp chạy mà không từ chối toàn bộ rất nhiều.
 
QUAN TRỌNG:  chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.
 
Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem BINOM.INV chức năng .
 
cú pháp
 
CRITBINOM (thử nghiệm, probability_s, alpha)
 
Các chức năng cú pháp CRITBINOM có các đối số sau đây:
 
Thử nghiệm      bắt buộc. Số các phép thử Bernoulli.
 
Probability_s      buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.
 
Alpha      buộc. Các giá trị tiêu chuẩn.
 
Các chú thích
 
Nếu bất kỳ đối số phải là số, CRITBINOM trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu thử nghiệm không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
 
Nếu thử nghiệm <0, CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu probability_s là <0 hay probability_s> 1, CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu alpha <0 hoặc alpha> 1, CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
6 Số thử nghiệm Bernoulli  
0.5 Xác suất thành công của mỗi phép thử  
0.75 giá trị tiêu chuẩn  
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= CRITBINOM (A2, A3, A4) giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn 4

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn