GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân trên thẻ BHYT

Ben canh viec cho phep chi nhanh doanh nghiep duoc dong BHXH tai cong ty me, Quyet dinh 888/QD-BHXH sua doi Quy trinh thu BHXH, BHYT… con quy dinh cu the ve ho so dieu chinh thong tin ca nhan tren the BHYT. 
 
 
 
 
 
Theo do, truong hop do nguoi tham gia ke khai sai so voi ho so goc va truong hop nguoi tham gia do co quan BHXH quan ly de nghi dieu chinh de di kham va chua benh, nguoi tham gia bao hiem y te can nop chung minh thu hoac the can cuoc cong dan hoac ho chieu.
Rieng truong hop don vi ke khai sai so voi ho so cua nguoi tham gia, co quan BHXH phai thuc hien ra soat, thong bao va phoi hop voi don vi dieu chinh. 
 
Quyet dinh 888/QD-BHXH duoc Bao hiem xa hoi Viet Nam ban hanh ngay 16/7/2018, co hieu luc cung ngay.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn