trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hồ sơ hoàn thuế GTGT bao gồm những gi?

De duoc hoan thue GTGT, cong ty ban can nop ho so yeu cau duoc hoan thue GTGT. Vay ho so nay can nhung giay to gi? Bai viet nay, Ke Toan Minh Viet se giup ban chuan bi nhung kien thuc de chuan bi duoc mot bo hồ sơ hoàn thuế gtgt day du nhat.

Theo dieu 10 thong tu 99/2016/TT-BTC ngay 29/06/2016:

- Nguoi nop thue duoc gui ho so hoan thue dien tu hoac nop truc tiep tai co quan thue hoac gui qua duong buu chinh den truc tiep co quan quan ly thue.

- Chi nhanh, don vi phu thuoc cua nguoi nop thue theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 45 Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 va khong phai la don vi ke toan lap bao cao tai chinh theo quy dinh tai Khoan 4 Dieu 3 Luat Ke toan so 88/2015/QH13, khi de nghi hoan thue GTGT phai co van ban uy quyen cua doanh nghiep tru so chinh theo quy dinh cua phap luat ve uy quyen.

Ho so hoan thue GTGT cu the nhu sau:

1, Ho so hoan thue GTGT hang xuat khau:

- Giay de nghi hoan tra khoan thu NSNN mau so 01/DHNT (ban hang kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC)

- Hop dong mua ban, gia cong, to khai hai quan, chung tu thanh toan qua ngan hang…

2, Ho so hoan thue GTGT du an dau tu

- Giay de nghi hoan tra Khoan thu ngan sach nha nuoc mau 01/DHNT (ban hanh kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC)

- To khai thue GTGT danh cho du an dau tu theo mau so 02/GTGT

- Bang ke hoa don, chung tu hang hoa dich vu mua vao theo mau so 01-2/GTGT

3, Hoan thue GTGT doi voi du an ODA

3.1. Doi voi Chu du an va Nha thau chinh:

a) Nop ho so de nghi hoan thue GTGT

- Chu du an ODA nop ho so de nghi hoan thue GTGT gui Cuc Thue quan ly truc tiep dia ban noi thuc hien du an vao bat ky thoi diem nao khi phat sinh so thue GTGT dau vao duoc hoan trong thoi gian thuc hien du an, truong hop du an ODA co lien quan den nhieu tinh thi ho so hoan thue GTGT gui Cuc Thue quan ly truc tiep noi chu du an dong tru so chinh.

- Nha thau nuoc ngoai thuc hien du an ODA nop ho so de nghi hoan thue GTGT gui co quan thue noi nop ho so khai thue.

b, Ho so hoan thue GTGT - Giay de nghi hoan tra Khoan thu ngan sach nha nuoc mau 01/DHNT (ban hanh kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC)

- Bang ke hoa don, chung tu hang hoa dich vu mua vao mau so 01-1/DHNT ban hanh kem theo Thong tu 156.
- Quyet dinh cua cap co tham quyen viec phe duyet du an su dung von ODA khong hoan lai, du an su dung von ODA vay uu dai duoc ngan sach nha nuoc cap phat (ban chup co dong dau va chu ky xac nhan cua nguoi co tham quyen cua du an). Truong hop hoan thue nhieu lan thi chi xuat trinh lan dau. 

- Xac nhan cua co quan chu quan du an ODA ve hinh thuc cung cap du an ODA la ODA khong hoan lai hay ODA vay duoc ngan hang nha nuoc cap phat uu dai thuoc doi tuong duoc hoan thue GTGT (ban chup co xac nhan cua co so) va viec khong duoc ngan sach nha nuoc cap von doi ung de tra thue GTGT. Nguoi nop thue chi phai nop tai lieu nay voi ho so hoan thue lan dau cua du an. 

- Truong hop nha thay chinh lap ho so hoan thue thi ngoai nhung tai lieu neu tai diem nay, con phai co xac nhan cua chu du an ve viec du an khong duoc ngan sach nha nuoc bo tri von doi ung de thanh toan cho nha thau theo gia co the gia tri gia tang; gia thanh toan theo ket qua thau khong co thue gia tri gia tang va de nghi hoan thue cho nha thau chinh.

3.2. Doi voi van phong dai dien nha tai tro du an ODA

a, Nop ho so de nghi hoan thue GTGT 
Van phong dai dien nha tai tro du an ODA thuoc dien duoc hoan thue GTGT nop ho so de nghi hoan thue GTGT gui Cuc Thue quan ly dia ban noi dat van phong dieu hanh cua du an vao bat ky thoi diem nao khi phat sinh so thue GTGT dau vao duoc hoan trong thoi gian thuc hien du an. 
b, Ho so hoan thue GTGT 
- Giay de nghi hoan tra Khoan thu ngan sach nha nuoc mau 01/DHNT (ban hanh kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC) 
- Bang ke hoa don, chung tu hang hoa dich vu mua vao mau so 01-1/DHNT ban hanh kem theo Thong tu 156. 
- Van ban thoa thuan giua co quan nha nuoc co tham quyen cua Viet Nam voi Nha tai tro ve viec thanh lap Van phong dai dien (ban chup co xac nhan cua Van phong). 
- Van ban cua co quan nha nuoc co tham quyen ve viec thanh lap Van phong dai dien (ban chup co xac nhan cua Van phong).

4. Hoan thue doi voi to chuc, ca nhan nuoc ngoai, to chuc o Viet Nam su dung tien vien tro nhan dao, vien tro khong hoan lai cua nuoc ngoai mua hang hoa, dich vu co thue GTGT o Viet Nam de vien tro khong hoan lai, vien tro nhan dao. 

4.1. Nop ho so de nghi hoan thue GTGT 
Cac to chuc, ca nhan neu tren nop ho so de nghi hoan thue GTGT vao bat ky thoi diem nao khi phat sinh so thue GTGT dau vao duoc hoan. 
4.2. Ho so hoan thue GTGT 
- Giay de nghi hoan tra Khoan thu ngan sach nha nuoc mau 01/DHNT (ban hanh kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC) 
- Bang ke hoa don, chung tu hang hoa dich vu mua vao mau so 01-1/DHNT ban hanh kem theo Thong tu 156. 
- Van ban phe duyet cac khoan vien tro cua cap co tham quyen (ban chup co xac nhan cua nguoi nop thue) 
- Van ban xac nhan cua Bo Tai Chinh (doi voi vien tro nuoc ngoai thuoc nguon thu ngan sach trung uong) hoac cua So Tai Chinh (doi voi vien tro nuoc ngoai thuoc nguon thu ngan sach dia phuong) ve khoan tien vien tro cua to chuc phi chinh phu nuoc ngoai neu ro: ten to chuc vien tro, gia tri khoan vien tro, co quan tiep nhan, quan ly vien tro.

5. Hoan thue GTGT doi voi doi tuong huong uu dai mien tru ngoai giao 

5.1. Nop ho so de nghi hoan thue va thu tuc giai quyet ho so hoan thue GTGT 
- Cac Co quan dai dien thuoc doi tuong duoc hoan thue GTGT, trong vong 10 ngay dau cua thang dau quy, lap ho so de nghi hoan thue cua quy truoc va gui ho so cho Cuc Le tan nha nuoc truc thuoc Bo Ngoai giao de xac nhan ho so hoan thue GTGT. 
- Trong vong 15 ngay lam viec ke tu khi nhan day du ho so, Cuc Le tan nha nuoc co trach nhiem xem xet ho so va xac nhan ve doi tuong, danh muc va so luong hang hoa, dich vu duoc hoan thue GTGT. Sau khi Cuc le tan nha nuoc da co xac nhan ho so hoan thue GTGT, Cuc Le tan nha nuoc chuyen ho so cho Cuc thue cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong giai quyet. 
- Doi voi truong hop khong thuoc doi tuong duoc hoan thue GTGT hoac ho so hoan thue GTGT duoc lap khong day du, Cuc le tan nha nuoc gui tra ho so hoan thue cho doi tuong huong uu dai mien tru ngoai giao trong vong 05 (nam) ngay ke tu ngay nhan ho so. 
5.2. Ho so hoan thue GTGT 
- Giay de nghi hoan tra Khoan thu ngan sach nha nuoc mau 01/DHNT (ban hanh kem theo Thong tu 156/2013/TT-BTC) co xac nhan cua Cuc le tan nha nuoc truc thuoc Bo Ngoai Giao. 
- Bang ke thue GTGT cua hang hoa, dich vu mua vao dung cho co quan dai dien ngoai giao theo mau so 01-2/DHNT ban hanh kem theo Thong tu nay va Bang ke thue GTGT cua hang hoa, dich vu mua vao dung cho vien chuc ngoai giao tai Viet Nam theo mau so 01-3/DHNT ban hanh theo Thong tu 156. 
- Ban goc kem theo 02 (hai) ban chup hoa don GTGT co dong dau cua co quan dai dien. Co quan thue se tra lai cac hoa don goc cho co quan dai dien sau khi thuc hien hoan thue GTG

Chúng tôi là đơn vị hoàn thuế gtgt lâu năm nhất hiện nay. Cam kết mang tới dịch vụ hoàn thuế uy tín, chất lượng nhâtải

Hotline: 0982 686 028 - Mr Hai

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn