GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN đối với những cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế - Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

1/ Hồ sơ khai quyết toán thuế.

Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm a Sửa đổi, bổ sung điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC về hồ sơ khai quyết toán thuế như sau
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
“b.2) Hồ sơ khai quyết toán
 
b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:
 
– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 
– Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 
– Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 
– Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 
Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.
 
– Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).”
 
Căn cứ theo quy định trên thì hồ sơ chứng từ khai quyết toán thuế TNCN gồm:
  • Bảng xác nhận tiền lương, các khoản thu nhập tại những nơi chi trả thu nhập.
  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục đi kèm.
  • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
  • Chứng minh thư nhân dân.
  • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh nếu có.
  • Mỗi cá nhân lập 3 bộ hồ sơ.
 
2/ Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 4, Điểm b Sửa đổi điểm c.2.1, khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
 
“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:
 
+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).”
 
Căn cứ theo quy định trên:
 
+ Nếu tổ chức trả thu nhập cuối cùng trong năm có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập.
 
+ Nếu tổ chức trả thu nhập cuối cùng trong năm không tính giảm trừ gia cảnh thi nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.
 
3/ Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN
Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 1, Điểm d, đ quy định như sau:
 
“d. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 
……
 
– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 
đ) Thời hạn nộp thuế
 
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế từng lần phát sinh, quý, quyết toán thuế.”
 
Căn cứ theo quy định trên thì:
 
Đối với cá nhân phải nộp thêm tiền thuế thì hạn nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế và tiền thuế hạn cuối là 31/03/2014.
Đối với cá nhân được bù trừ hoặc hoàn thuế không quy định hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

 

4/Đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế.
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 26, Khoản 2 quy định về khai thuế, quyết toán thuế TNCN như sau:
 
“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
 
d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 
d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.”
 
Căn cứ theo quy định trên những cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công tại một đợn vị, thực tế đang làm việc tại đơn vị đó vào thời điểm quyết toán mới được ủy quền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay.
 
 
Người lao động phải làm quyết toán thuế trong trường hợp nào?
 
Theo Thông tư 111/2014/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm c quy định như sau:
 
“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo”
 
Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên phải tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cá nhân đó phải tự khai quyết toán thuế trong trường hợp sau:
 
+ Có số thuế TNCN phải nộp thêm.
 
+ Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.
 
Như vậy, nếu cá nhân không phải nộp thêm thuế hoặc có số thuế nộp thừa, nhưng không muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ sau thì không phải khai quyết toán thuế.

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại 75
Công Ty TNHH Mtv Thực Dưỡng Chay An Nhiên
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cự Hiên Vĩnh Việt Nam

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn