GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn cách viết phiếu chi theo đúng quy định nhanh nhất 2016 Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .............................
Số: ........................................
Nợ: ........................................
Có: ........................................

Họ và tên người nhận tiền: ......................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................

Lý do nhận: .............................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ...........................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc.
 

Ngày ....... tháng ........ năm 20....

 
 

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Phiếu chi được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản chi có liên quan.

Hướng dẫn cách viết phiếu chi theo đúng quy định

Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

Dòng " họ tên người nhận tiền ": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
Dòng " địa chỉ ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
Dòng “Lý do chi”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
Dòng “số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
Dòng “bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
Dòng “kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn