GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn chia lợi nhuận công ty nhiều cổ đông cổ phần

Hiện nay công ty cổ phần rất nhiều mỗi công ty có ít nhất từ 2 nhà đầu tư góp vốn trở nên. Khi làm ăn lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ có chia cổ phần hay góp vốn thêm với nhau theo tỷ lệ nhất định ngay từ đâu.
 
Hôm nay ĐÀO TẠO KẾ TOÁN hướng dẫn chia lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông, cổ phần trong công ty.
 
1. Vấn đề về lợi nhuận sau thuế như sau:
 
– Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có)
 
– Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu còn đủ điều kiện bù)
 
– Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lập
cong-ty-co-phan
 
– Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL
 
– Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình quân trong năm.
 
+ Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm không vượt quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch
 
+ Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty
 
+ Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.
 
2. Kế toán hạch toán chia lợi nhuận sau thuế như thế nào?
 
Kế toán hạch toán ghi sổ như sau:
 
a. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:
 
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
 
     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).
 
b. Kết chuyển lãi trong kỳ
 
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 
     Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212)
 
c. Trong năm, tạm trích quỹ dự phòng tài chính, ghi:
 
– Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
    Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 
    Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
    Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 
    Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)
 
d. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 
   Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh.)
 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-10-26 18:14:16

chức bàn giao quỹ tiền mặt được mở rộng trừ từ bên giao tài sản cố định chúng giá mua có bàn giao xe ô tô khi có thể xảy ra rằng mua có kiểm toán ở quảng ninh khi có mua có kiểm tra sổ sách tại bắc ninh khi có nhiều đối trừ công nợ mới nhất chức

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn