GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Chuyển đổi số dư khi thực hiện Thông tư 133/2016/TT-BTC

 
Ngày 01/01/2017 thì Thông tư 133/2016/TT-BTC chính thức được áp dụng có hiệu lực với các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm theo thông thư 133/BTC đồng thời thêm một số Tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … bỏ một số Tài khoản như: 142, 159, 244, 311,... và sửa đổi chi tiết một số Tài khoản so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
 
Hôm nay KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn bạn cách chuyển đối số dư khi thực hiện theo thông tư 133/2016/BTC mới nhất hiện nay áp dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Bởi vậy một số Tài khoản bị bỏ đi sẽ được kết chuyển vào Tài khoản khác, theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển đổi số dư các Tài khoản như sau:
 
Số dư tài khoản Chuyển đổi

 

Các khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho tài sản cố định hoạt động bình thường (đối với những tài sản cố định theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên Tài khoản 335 - Chi phí phải trả.

Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả (chi tiết Tài khoản 3524)
+ Tài khoản 3412 - Nợ dài hạn
 
Tài khoản 3414
Tài khoản 3386
 
+ Tài khoản  311, 315
 
+ Tài khoản 3411 - Vay dài hạn
 
Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
Các khoản dự phòng đang phản ánh trên tài khoản 159, Tài khoản 229 Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng tài khoản cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng)
 
+ Tài khoản 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn
 
+ Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn
 
Tài khoản 1386

 

Tài khoản 142

Tài khoản 242

 

Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên Tài khoản 121

Tài khoản 128 (1288)
i khoản 1113, 1123 (vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)
+ Tài khoản 152 - Hàng tồn kho
 
+ Tài khoản 155 - Thành phẩm
 
+ Tài khoản 156 - Hàng hóa (vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại hàng tồn kho)
 
+ Tài khoản 2288 - Đầu tư khác (đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho)
 

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn