GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online 2019

De tien hanh dang ky ma so thue, ban tai phan mem Ho tro quyet toan thue thu nhap ca nhan (QTTNCN 3.3.1), cai dat phan mem de tien hanh lap to khai file XML 
Trinh tu cac buoc dang ky ma so thue thu nhap ca nhan cho nguoi lao dong nhu sau: 


Buoc 1: Lap to khai dang ky Ma so thue 
+ Tai va cai dat phan mem QTTNCN 3.3.1 
+ Sau khi tai ve, cac ban tien hanh giai nen va cai dat 
+ Cai dat xong cac ban tien hanh dang ky Ma so thue nhu sau nhe: 
+ Sau khi cai dat xong cac ban nhan vao bieu tuong QTYTNCN 3.3.1 tren man hinh se xuat hien nhu sau: nhan vao “Dang ky thue qua CQCT

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online 2019

Tiep do nhap thong tin theo yeu cau:

Tiep do nhap thong tin theo yeu cau:

Ma so thue: Nhap Ma so thue cua cong ty 

Ten: Nhap ten cong ty 

Co quan thue cap cuc: Lua chon cuc thue quan ly la tinh, thanh pho 
Co quan thue quan ly: Lua chon chi cuc thue quan ly cong ty minh. 
So hieu tep: Neu la lan dau thi phan mem se mac dinh la 1. Con neu la lan 2 tro di thi cho nay phai sua . 
Sau do cac ban nhap chinh xac tat ca cac thong tin cua tung nhan vien vao nhu: Ho ten, so CMND. Dia chi dang ky theo ho khau, dia chi cu tru,… 
Sau khi nhap xong thong tin cua tung nguoi, cac ban phai an nut “Kiem tra” truoc khi ket xuat XML

Co quan thue cap cuc

Tiep theo sau khi da kiem tra to khai hop le thi cac ban nhan “Ket xuat tep ho so” de nop qua mang:

Luu y: Khong duoc doi ten File kiet xuat nhe. 

Buoc 2: Nop ho so dang ky ma so thue qua mang 
Truy cap vao trang web cua tong cuc thue : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx 
Bam vao muc “ Dang ky thue” va bam tiep vao “To chuc chi tra” -> Dang nhap, dien cac thong tin sau: 
Ma so thue 
Ngay cap Ma so thue (Ghi trong giay phep kinh doanh hoac thong bao ma so thue cua Doanh nghiep) 
Cuc thue tinh thanh pho 
Co quan quan ly thue 
Nhap ma xac nhan va dang nhap

Nop ho so dang ky ma so thue qua mang

Giao dien gui file du lieu xuat hien, nhap ten nguoi gui, dia chi lien lac, dien thoai lien lac, dia chi email, roi bam vao nut “Chon tep” de chon file ket xuat da luu. Sau do nhan vao “Gui file”:

Sau khi nop xong, kiem tra xem da nop duoc chua bang cach: Chon muc “Tra cuu File”.

Buoc 3: Nop file cung truc tiep cho co quan thue 

Mot so chi cuc thue, ban se phai mang ban cung len chi cuc thue quan ly de nop , sau do co quan thue se cap ma so thue ca nhan cho ben ban. 
Co 2 cach de nop: 
Cach 1: 
Cac ban mo phan mem QTTNCN 3.3.1 a Chon muc: “Tin to khai” roi chon “In bang ke dang ky thue TNDN” In xong, xin chu ky cua thu truong don vi va dong dau.

Sau do di nop truc tiep tai Phong 1 cua co quan thue quan ly Doanh nghiep. 

Cach 2: 
Mo lai phan mem HTQTTNCN -> Chon “Ket xuat tep ho so” xong Chon “Excel file” 
Sau khi da ket xuat File Excel thanh cong -> Cac ban mo file ra chinh sua -> In thanh ban cung (Giam doc ky ten, dong dau) di nop truc tiep cho co quan thue. 
Truong hop bi loi phong chu xu ly nhu sau: 
Microsoft office 2007 – 2013: Muc Review -> Chon Unprotect sheet 
Microsoft office 2003 : Muc Tool -> Unprotect sheet -> Chon xong thi cac ban xoa di nhap lai tren file Excel. 


Buoc 4: Tra cuu ket qua nop qua mang 
Sau khi Tong cuc thue xac nhan dang ky ma so thue thu nhap cac nhan qua mang khoang 2 – 7 ngay, nguoi nop thue vao ta cuu ket qua ma so thue theo huong dan duoi day: 
Truy cap vao trang web : https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx 
Chon “Dang ky thue” -> Chon “ To chuc chi tra”. Dien day du thong tin va chon “ Dang nhap”. Sau do nhan tiep vao “Tra cuu File”, tim toi file muon xem ket qua, neu da co ket qua nhan vao “Tai ket qua” de tai ve may tinh

Cac trang thai cua to khai: 

Chua phe duyet: File chua duoc Tong cuc thue phe duyet. 
Da phe duyet: File da duoc Tong cuc thue phe duyet va chua co ket qua. 
Da cap ma: File da duoc cap ma so thue

Chuc ban thanh cong !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn