GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Hướng dẫn định khoản kế toán trong quá trình cung cấp

Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu kế toán quá trình cung cấp
 
- Khi được cấp vốn hoặc nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt, ghi:
      Nợ TK 111 - Tiền mặt
             Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
- Khi được cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh hay cổ đông bằng TSCĐ, vật liệu, công cụ dụng cụ, ghi:
          Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
          Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
          Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
          Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
                    Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
- Khi rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt, ghi:
         Nợ TK 111 - Tiền mặt
                Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng.
- Khi mua vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ tiền hàng chưa thanh toán, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                 Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Khi dùng tiền mặt để mua vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                   Có TK 111 - Tiền mặt.
- Khi phát sinh các chi phí thu mua như vận chuyển, bốc dỡ trong quá trình thu mua vật liệu, công cụ dụng cụ, TSCĐ, ghi:
         Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
         Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
         Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
                  Có TK 111 - Tiền mặt
                  Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng
                  Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Khi dùng tiền mặt hoặc tiền gởi ngân hàng để trả nợ cho người bán, ghi:
         Nợ TK 331 - Phải trả người bán
                 Có TK 111 - Tiền mặt
                 Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng.
- Trường hợp hàng đã mua đã chấp nhận thanh toán, nhưng cuối tháng hàng đang còn đi trên đường, ghi:
            Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
                  Có TK 331 - Phải trả người bán.
- Sang tháng sau, hàng đang đi đường về nhập kho ghi:
               Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
                Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
                         Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
- Khi chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ công nhân viên đi mua hàng, đi công tác, đi nghỉ phép, ghi:
              Nợ TK 141 - Tạm ứng
                         Có TK 111 - Tiền mặt.
- Khi thanh toán tạm ứng bằng VL, CC, DC nhập kho ghi:
                Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
                 Nợ TK 1 5 3 - Công cụ, dụng cụ
                               Có TK 141 - Tạm ứng.
- Khi phát sinh chi phí trả trước cho nhiều kỳ như chi phí thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, mua các loại bảo hiểm.
              Nợ TK 142 - Chi phí trả trước
                          Có TK 111 - Tiền mặt.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn