trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Bài viết dưới đây chia sẻ phương  pháp khấu hao nhanh căn cứ vào Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao nhanh

  • Nhóm điều kiện về lĩnh vực hoạt động; kết quả kinh doanh của DN.
  • Là tài sản cố định chưa qua sử dụng (đầu tư mới).
  • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (phương pháp khấu hao nhanh) khi DN hoạt động trong các các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và hoạt động có hiệu quả kinh tế cao. Khi trích khấu hao nhanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Mức trích khấu hao tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.
  • Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Lưu ý: Nếu DN trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong kỳ.

Cách xác định thời gian khấu hao nhanh của tài sản cố định.

– Bước 1: Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức khấu hao hàng năm = giá trị còn lại của TSCĐ * tỷ lệ khấu hao nhanh

Tỷ lệ khấu hao nhanh được tính bằng: Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo PP đường thẳng  * Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo PP đường thẳng được xác định bằng (1/thời gian trích khấu hao của TSCĐ)* 100

Trong đó, Hệ số điều chỉnh được xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ Hệ số điều chỉnh(lần)
Đến 4 năm t<=4 năm 1,5
Trên 4 Đến 6 năm (4 năm t<=6 năm) 2
Trên 6 năm t>6 năm 2,5

– Bước 2: Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong những năm cuối:

Khi mức khấu hao năm n (năm mình sẽ tính giá trị khấu hao) nhỏ hơn Giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n)/số năm sử dụng còn lại thì kể từ năm đó (năm n trở đi) mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại cuối năm n-1 (đầu năm n) chia cho số năm sử dụng còn lại.

– Bước 3: Xác định mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của TSCĐ sẽ bằng Số khấu hao phải trích cả năm / 12 tháng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn